Kontaktinfo
Telefon
72547100
Adresse
Bøckmans veg 107
Epost
byasen-skole.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Info ikon
SKOLESKYSS GRUNNSKOLE

Elever som går både i offentlig og privat grunnskole i Sør-Trøndelag fylke kan ha rettigheter til gratis skoleskyss. Det er Opplæringslova §7.1 og §7.3 som i hovedsak definerer disse rettighetene, og det er Sør-Trøndelag fylkeskommune og din bostedskommune som er vedtaks- og klagemyndighet for denne rettigheten.

I tillegg til Opplæringsloven og Privatskoleloven er det utarbeidet egne retningslinjer, både fra fylkeskommunen og de ulike kommunene. Retningslinjene benyttes for å ivareta elevenes rettigheter for skoleskyss.

For elever på 1. trinn må avstanden være mer enn 2 km og for elever på 2. - 4. trinn må avstanden være mer enn 4 km for å få innvilget skoleskyss på grunn av avstand til Byåsen skole. Avstanden fra din adresse til Byåsen skole kan du finne ved å bruke denne linken.

Det er få veieadresser i Byåsen skole sin skolekrets som er definert som farlig skolevei. Dette gjelder noen adresser på Lian. Veiene i Bjørnebyen er av Byplankontoret vurdert som farlig skoleveg i vinterhalvåret for elever i 1. - 4. trinn. Området avviker derfor fra de generelle anbefalinger om trafikksikkerhet. Med vinterhalvåret menes 1. november 2016 til og med 7. april 2017. Søknad om vinterkort kan leveres skolen så snart som mulig og senest 15. oktober. Søknadsskjema ligger her. Skolen oppfordrer alle foresatte til elever som har skoleskyss om å gå inn på nettsiden til ATB.no for å lese om skoleskyss.

 Info ikon

SØKNAD OM ELEVPERMISJON

Elevpermisjoner inntil 3 dager søkes til kontaktlærer i meldeboka. Permisjoner over 3 dager søkes nå via dette elektronisk skjemaet.

Permisjonene blir automatisk innvilget etter ti virkedager dersom dere IKKE hører noe fra skolen. Dersom det er mulig, ber vi om at dere søker så tidlig som mulig, gjerne 14 dager før permisjonen.

Når det har gått 10 virkedager siden søknaden ble sendt, og dere ikke har mottatt avslag fra skolen, er permisjonen innvilget. Dette går fram av kvitteringsmelding som sendes ut til oppgitt e-post adresse når vi har mottatt søknaden.

 

Sykkel ikonSYKLING TIL SKOLEN

Regjeringen har endret opplæringsforskriften som til nå har slått fast at skolen er ansvarlig for barnet på skolevei. Forskrift til opplæringsloven § 12-1 bokstav d) har nå fått følgende ordlyd: "I ordensreglementet for skolen kan det takast inn føresegner som nærmare regulerer trafikktryggleik og andre førebyggjande tiltak. Foreldra avgjer om barna får sykle til skolen eller ikkje."

Ved Byåsen skole vil vi fortsette med å ha sykkelopplæring fra høsten på 5.trinn. Skolen har ett stort geografisk opptaksområde, og skoleveien er ulik for våre elever både med hensyn til lengde og trafikk. Dere som foresatte må vurdere om deres barn mestrer sykling på skoleveien, men skolen anbefaler dere å vente med å slippe barna alene på skoleveien på sykkel til etter at de har gjennomført sykkelprøven.

Dette mener Trygg trafikk elevene bør kunne før de sykler alene til skolen:

De må kunne mestre sykkelen godt, ha god balanse, kunne gi tegn, snu hodet og stanse.

  • De må kunne grunnleggende trafikkregler.
  • De bør ha gjennomgått sykkelopplæring over tid.
  • De må ha trent i trafikken sammen med en voksen.
  • De må bruke hjelm.

Med vennlig hilsen
Rektor Cato Høve

Byåsen skole