Håndboken er under revisjon våren 2016. Ny versjon vil publiseres før sommeren 2016.

Dette er en felles håndbok for spesialpedagogisk arbeid som er forpliktende for alle som jobber med opplæring/utvikling av barn og unge i Trondheim.

Hensikten med å lage denne felles håndboken for barnehage og skole er å gi en samlet oversikt over retningslinjer, offisielle dokumenter og faglige og administrative aktører i kommunen, barnehage, skole og barne- og familietjenesten om bestemmelsene i Lov om opplæring kapittel 5 om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning. Dette innebærer blant annet en oversikt over ansvar og oppgaver for de ulike aktørene. 

Håndboken er elektronisk, alle endringer i innholdet gjøres på nettsidene.
Nettversjonen er den til enhver tid gjeldende beskrivelse av spesialpedagogisk arbeid i Trondheim kommune.

Forord
1. Aktører og oppgavefordeling
2. Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder
3. Overganger i opplæringsløpet
4. Spesialundervisning
5. Barne- og familietjenesten
6. Arkivering
7. Søknad om tekniske hjelpemidler
8. Maler/skjemaer
  8.1 Barnehage
  8.2 Skole
9. Lover/informasjonskilder
  9.1 Aktuelle lover
  9.2 Aktuelle informasjonskilder

1barnogskole Skole