Kommunalt foreldreråd for barnehagen (KFB) er et rådsorgan for foreldre i trondheimsbarnehagene. Intensjonen er å gi foreldre større medvirkning og innflytelse over barnehagetilbudet.

KFB skal:

 • ivareta interessene til alle foreldre som har barn i barnehage
 • være en formell arena for samhandling mellom foreldre, rådmann og politisk nivå

Gode barnehager utvikles i et samspill mellom foreldre, kommunen som barnehageeier og andre eiere. Samspillet skal være preget av god medvirkning, stor innflytelse og høy faglighet.

Møtekalender

20.11.2014    Møtereferat
17.09.2014 Møteinnkalling Møtereferat 
05.06.2014   Møtereferat
25.03.2014   Møtereferat
27.02.2014   Møtereferat
13.11.2013  Møteinnkalling Møtereferat
23.10.2013   Møtereferat
18.09.2013   Møtereferat
04.06.2013   Møtereferat

 

Synnøve Thoresen
LEDER
Læringsverkstedet Buenget thoresen.synnove@gmail.com
Telefon 930 33 336
Midtbyen
Cecilie Elmkvist
NESTLEDER
Svartlamon Kunst og kulturbarnehage cecelm77@hotmail.com Østbyen
Ole Henrik Wegger   Kolstad barnehage   ole.henrik.wegger@gmail.com  
Telefon 916 47 144
Heimdal
Camilla Stenstad Nardosletta barnehager camilla.stenstad@gmail.com
Telefon 452 96 080
Lerkendal
Magni Onsøien Bymarka Friluftsbarnehager magnio@pvv.org
Telefon 928 10 269
Midtbyen 
 Ann Iren Storslett Solbakken barnehage aistorslett@gmail.com
Telefon 970 12 364
Østbyen
 Ingvild Kalland Strindheim barnehager ingvilka@gmail.com Østbyen
 Dag Austvik Elgeseter barnehager dag.austvik@gmail.com Midtbyen
 Martha Elisabeth Fisher Heimdal barnehager marthaef89@hormail.com
Telefon 992 24 222
Heimdal

 

Myndighet og ansvar

KFB skal

 • arbeide for godt samarbeid mellom barnehage og hjem
 • ivareta foreldrene sine interesser overfor rådmann og politisk nivå
 • være høringsorgan i saker som har betydning for tjenesten
 • kalle inn til møter i forbindelse med viktige saker eller når rådet selv ønsker det

Det kan fattes rådgivende vedtak når foreldrene ønsker det. Rådmannen legger til rette for en sekretariatsfunksjon for medlemmene i KFB.

Valg

 •  KFB velges blant foreldrerepresentanter ved brukerrådene og samarbeidsutvalgene i trondheimsbarnehagene
 • Rådet skal bestå av 8 medlemmer med to foreldrerepresentanter fra hver bydel; en fra en privat barnehage og en fra en kommunal barnehage i bydelen
 • Minst en av representantene fra de private barnehagene velges fra familiebarnehagene
 • Den enkelte barnehage nominerer sin(e) kandidat(er) og sender navn på aktuelle kandidater til rådmannen
 • Nominasjonsresultatet legges ut på kommunens nettsider
 • Valg gjennomføres i fellesmøte med foreldrerepresentanter fra alle brukerråd og samarbeidsutvalg i januar/februar annet hvert år
 • Valget foretas ved akklamasjon eller ved stemmegivning der hver barnehage har en stemme

Utfyllende informasjon om dette er beskrevet i Bystyresak 11/30586.

Kontaktperson hos rådmannen:

Kristin Gudim
Rådgiver
Mobil:  975 96 131
E-post: kristin.gudim@trondheim.kommune.no