Faggruppe landbruk på Miljøenheten er Trondheim kommunes offentlige landbruksmyndighet.

Faggruppa er organisert under Miljøenheten. De viktigste oppgaver er å realisere landbrukspolitiske mål gjennom forvaltning av juridiske virkemidler (konsesjons-, jord-, skog- og odelslov) og økonomiske virkemidler (statlige tilskuddsordninger).

Kommunens nettsider om jordbruk og skogbruk

Trondheim er en av de største landbrukskommunene i Sør Trøndelag.

Det meste av Trondheim kommunes samlede areal er landbruksareal. Av totalt 342 km2 er bare ca. 65 km2 by- og tettstedsareal, resten er stort sett landbruksareal. Av dette er 63 km2 dyrka mark, 124 km2 er skogsmark og 20 km2 vann og 60 km2 er fjell, myr og annen utmark.

I tillegg til produksjon av skogsvirke, planteprodukter og husdyrprodukter, har de flere av samvirkebedriftene (Nortura, TINE, Felleskjøpet m.fl.) kontor og foredlingsanlegg i Trondheim. Det betyr mye for kommunen både økonomisk og sysselsettingsmessig.

Ved drift av bynære landbruksarealer er det viktig å ta hensyn til at disse arealene også nyttes til rekreasjon. I Trondheim er det gjort mye for å legge til rette for slike interesser. Det er samtidig viktig for byens befolkning å akseptere at de som driver landbruk har dette som næring og levevei. I bynære strøk er det betydelige ulemper forbundet med tradisjonell landbruksdrift i form av ferdsel og restriksjoner knyttet til driften.

I løpet av de siste tiårene er betydelige deler av den beste dyrkamarka i kommunen bygd ned. Sikring av produktive arealer mot nedbygging er derfor viktig for å sikre landbruksproduksjonen på sikt. For å påvirke denne utviklingen er det viktig at det føres en restriktiv jordvernpolitikk. Det er også viktig at landbruks-myndighetene tar del i avgjørelser som blir tatt innen andre sektorer.
Landbruksmyndighetene har også som mål å bidra til at landbruket blir synliggjort på en bedre måte i planleggingen. 

Miljøenheten