Rapporter, utredninger, presentasjoner etc. - se nederst på siden.

Byutvikling på Nyhavna

På Nyhavna er det et betydelig utbyggingspotensial som det er naturlig å vurdere opp mot vedtatte byutviklingsstrategier. Samtidig kan det være viktig å ivareta Nyhavnas rolle som havn med plass til virksomheter som naturlig hører hjemme i havneområdet. Hensikten med en ny kommunedelplan er å få overordnede langsiktige strategier og rammer for utvikling av Nyhavna.

Bygningsrådet vedtok 16.09.2009 oppstart av kommunedelplanarbeid for Nyhavna. Mandat for planarbeidet ble gitt slik:
“Kommunedelplanen skal vise en framtidig byutvikling av Nyhavnaområdet der samvirket mellom en byutvikling og havnefunksjoner må ivaretas i henhold til:
- framtidig utvikling av Trondheim Havn
- Trondheim kommunes strategier for byutvikling.

Planprogrammet ble enstemmig vedtatt i Bygningsrådet 30.08.2011. Planprogrammet beskriver prosess, opplegg for medvirkning, utredningstema og alternative scenarioer for fremtidig utvikling, og danner grunnlaget for diskusjon om framtidig bruk og utforming av Nyhavna.

Planen utarbeides i samarbeid mellom Trondheim kommune og Trondheim Havn.

Framdriften i arbeidet med ny kommunedelplan for Nyhavna tilpasses arbeidet med ny reguleringsplan for deponi og avklaringer om omfanget av framtidig havnevirksomhet her.

En sak om status i arbeidet, framdrift, samt avhengigheten av annet pågående arbeid, ble fremmet for politisk behandling 30.04.2013.

Et forslag til ny kommunedelplan for Nyhavna forventes lagt fram for politisk behandling og sendt på høring sommeren 2014.

Sak om status og framdrift:

Samrådsmøter 29.04.2014:

 

7planer Areal- og transportplaner