Rapporter, utredninger, presentasjoner etc. - se nederst på siden.

Byutvikling på Nyhavna

På Nyhavna er det et betydelig utbyggingspotensial som det er naturlig å vurdere opp mot vedtatte byutviklingsstrategier. Samtidig kan det være viktig å ivareta Nyhavnas rolle som havn med plass til virksomheter som naturlig hører hjemme i havneområdet. Hensikten med en ny kommunedelplan er å få overordnede langsiktige strategier og rammer for utvikling av Nyhavna.

Bygningsrådet vedtok 16.09.2009 oppstart av kommunedelplanarbeid for Nyhavna. Mandat for planarbeidet ble gitt slik:
“Kommunedelplanen skal vise en framtidig byutvikling av Nyhavnaområdet der samvirket mellom en byutvikling og havnefunksjoner må ivaretas i henhold til:
- framtidig utvikling av Trondheim Havn
- Trondheim kommunes strategier for byutvikling.

Planprogrammet ble enstemmig vedtatt i Bygningsrådet 30.08.2011. Planprogrammet beskriver prosess, opplegg for medvirkning, utredningstema og alternative scenarioer for fremtidig utvikling, og danner grunnlaget for diskusjon om framtidig bruk og utforming av Nyhavna.

Planen utarbeides i samarbeid mellom Trondheim kommune og Trondheim Havn.

Framdriften i arbeidet med ny kommunedelplan for Nyhavna tilpasses arbeidet med ny reguleringsplan for deponi og avklaringer om omfanget av framtidig havnevirksomhet her.

En sak om status i arbeidet, framdrift, samt avhengigheten av annet pågående arbeid, ble fremmet for politisk behandling 30.04.2013.

 

Planen ble 16.12.2014 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.

 

Samrådsmøter 29.04.2014:

Sak om status og framdrift, 30.04.2013:

Fastsettelse av planprogram, 30.08.2011:

 

 

 

 

7planer Areal- og transportplaner