Kontaktinfo
Telefon
72542100
Adresse
Stadsing Dahls gate 1
Epost
rosenborg-skole.postmottak@trondheim.kommune.no
Vis mer Vis i kart

Aktuelt

 • Viktig informasjon om klageadgang

    Til: Grunnskoler med ungdomstrinn Trondheim, 13. mai 2016 Retningslinjer for klage på standpunktkarakterer Klage på standpunktkarakterer er regulert i forskrift til opplæringsloven og forskrift til

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Til:

  Grunnskoler med ungdomstrinn Trondheim, 13. mai 2016

  Retningslinjer for klage på standpunktkarakterer

  Klage på standpunktkarakterer er regulert i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven §§ 5-12. Det er også utarbeidet en veileder om behandling av klager på standpunktkarakterer. Denne kan du lese her.

  Fylkesmannen understreker at grunnlaget for standpunktvurdering er kompetansemålene i læreplanen. Det betyr at elevens samarbeidsevne, faglige interesse, selvstendighet, initiativ og innsats ikke skal være en del av vurderingsgrunnlaget i fag. Det er heller ikke anledning til å trekke inn forhold som orden og oppførsel i vurderingen av kompetansen. I forskriftens § 3-3 står det eksplisitt at disse forholdene skal holdes utenfor den faglige vurderingen. Unntaket er fag der slike elementer er eksplisitt nevnt i kompetansemålene. Dette er presisert flere steder på Utdanningsdirektoratets hjemmesider, blant annet her.

  Hva kan eleven eller foreldrene klage på?

  Eleven har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom eleven mener at gjeldende regler for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt. Eleven kan klage selv, og foreldrene kan klage på vegne av umyndige elever. Eleven eller foreldrene kan kreve begrunnelse for standpunktkarakteren før de klager.

  Hvordan skal skolen behandle klagen?

  Når skolen har mottatt klage på en standpunktkarakter, skal skolen sende klagen videre til Fylkesmannen. Sammen med klagen skal skolen legge ved en begrunnelse for standpunktkarakteren fra faglæreren og en uttalelse fra rektor. Klageren skal ha kopi av oversendelsen.

  Når skolen oversender klagen til Fylkesmannen skal følgende fremgå i oversendelsen:

  ? Klagen, faglærers uttalelse og rektors uttalelse

  ? Korrekt postadresse til klager og kontaktinformasjon fra skolen (hvem Fylkesmannen kan kontakte ved spørsmål)

  Hva ser Fylkesmannen på i klagebehandlingen?

  I klagebehandlingen vurderer Fylkesmannen hvorvidt gjeldende forskrift om karakterfastsetting er fulgt. Fylkesmannen kan altså ikke overprøve faglærerens vurderinger, såfremt disse er forankret i formål for faget og kompetansemålene. Faglærer skal dokumentere at standpunktkarakteren er basert på et bredt vurderingsgrunnlag som samlet viser den kompetanse eleven har i faget.

  Det er den enkelte elevs karakter som blir vurdert i en klagebehandlingsprosess. Hvilke karakterer medelever har fått er slik sett uvesentlig for klageinstansen.

  Mulige utfall av en klage

  Dersom en klage på standpunktkarakter i fag gis medhold, skal rektor og faglærer foreta ny vurdering. Fylkesmannen kan altså ikke heve karakteren i fag. Etter at rektor og faglærer har

  foretatt ny vurdering, kan rektor opprettholde opprinnelig karakter eller fastsette ny karakter. Den nye vurderingen sendes i kopi til Fylkesmannen.

  Til slutt

  Fylkesmannen vil behandle de fleste klagene på standpunktkarakterer i uke 27 og 28, Det er viktig at skoler som har sendt klager til Fylkesmannen kan kontaktes i nevnte tidsrom.

  Med vennlig hilsen

  Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

 • 17.mai - Rosenborg skole

  Vi møtes på skolen 8.45, går til Bispegt. over Bakklandet og går som nr. 35 i toget.   

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Vi møtes på skolen 8.45, går til Bispegt. over Bakklandet og går som nr. 35 i toget.

 • Varsel om mulig busstreik i Trondheim fra 5/5-16

  Varsel om mulig busstreik i Trondheim fra 5/5-16

  AtB informerer om at det er brudd i forhandlingene mellom arbeidstakerorganisasjonene Yrkestrafikkforbundet, Norges Transportarbeiderforbund, YS Spekter og LO stat på den ene siden og arbeidsgiverorga

  Vis mer...

  Vis mindre...

  AtB informerer om at det er brudd i forhandlingene mellom arbeidstakerorganisasjonene Yrkestrafikkforbundet, Norges Transportarbeiderforbund, YS Spekter og LO stat på den ene siden og arbeidsgiverorganisasjonene Spekter og NHO Transport på den andre siden. Partene møtes til mekling 3 og 4. mai, og hvis de ikke blir enige blir det streik fra torsdag 5. mai.

  Følgende er tatt ut foreløpig:

  Trønderbilene AS avdeling Trondheim

  Tide Buss AS avdeling Midtnorge

  Nettbuss AS avd Sorgenfri

  Nettbuss Travel AS avd Trondheim

  Hvis meklingen ikke fører frem vil alle busser i Trondheim bli innstilt fra oppstart torsdag 5. mai.

  Dette kan derfor medføre at ingen av operatørene knyttet til rutene i Trondheim og Klæbu kommune vil betjenes så lenge partene er i streik, noe som også vil få følger for skoleskyssen i de aktuelle områdene.

  Når det gjelder rettigheter til skoleskyss ved evt streik vises det til retningslinjene for skoleskyss fra STFK.

  AtB sitter med informasjon om at Nettbuss kjører skoleskyssen internt i Malvik kommune, men det vil da være elever som bor i Trondheim som kan bli rammet på deler av sin skolereise, og dertil får dere også denne meldingen.

  Med vennlig hilsen

  Sissel Hagen
  Fagansvarlig skoleskyss
  AtB_grønn liten

  Følg oss på facebook og twitter og få oppdatert informasjon om hva som skjer i kollektivtrafikken.

  Tenk på miljøet før du skriver ut denne meldingen.

 • INFORMASJON OM NATT TIL 1. MAI OG NATT TIL 17. MAI.

  De siste årene har over 1000 ungdommer i alderen 12 – 18 år samlet seg på Festningen i Trondheim disse to kvelder/netter.  Det har også vært større ansamlinger i Rotvollfjæra de siste årene, og på Øvr

  Vis mer...

  Vis mindre...

  De siste årene har over 1000 ungdommer i alderen 12 – 18 år samlet seg på Festningen i Trondheim disse to kvelder/netter. Det har også vært større ansamlinger i Rotvollfjæra de siste årene, og på Øvre Leirfoss. Hovedtyngden av ungdommene har vært i alderen 15 – 17 år. Dette har aldri vært et offisielt arrangement, men en uformell møteplass organisert via Facebook og SMS.

  I 2011 og 2012 hadde vi to svært uheldige episoder på området. Samlingene de siste årene har gått uten alvorlige hendelser, og dette er målet også i år. Det har vært færre svært unge på Festningen de tre siste årene, og rådmannen håper foresatte kan bidra til denne positive utviklingen også i år.

  Natt til 1. Mai og natt til 17. Mai har i svært mange år vært samlingsdager for ungdom. For mange har dette vært en mulighet til å treffe jevnaldrende fra ulike deler av byen. Å bli kjent med jevnaldrende og feire vårens anmarsj er motivasjon for mange, og er i utgangspunktet positivt.

  Noen ungdommer debuterer imidlertid både på alkohol, seksuelt og i få tilfeller på illegale rusmidler disse nettene. Det har vært voldsepisoder knyttet til disse ungdomssamlingene.

  Rådmannen oppfordrer alle skoler i Trondheim via FAU eller rektor til å orientere de foresatte om disse utfordringer.

  Politirådet i Trondheim (ordfører, rådmann og politimester) har bedt undertegnede om sterkt å fraråde foresatte å sende sine yngste ungdommer til byen disse nettene. De fleste kulturhus/fritidsklubber i bydelene er åpne disse kvelder. Også kulturhuset ISAK og Trikkestallen er åpne. Ungdom som ønsker å møtes under trygge forhold kan henvende seg til kulturhusene/fritidsklubbene.

  Midtbyen Bydel:
  Caos Cafe på Byåsen ansatte går oppsøkende.


  Lerkendal Bydel:
  Brakka ( v/Sunnland) er åpent 30. april fra kl. 1800 – 2230.

  Heimdal bydel:
  Enter kulturhus Tiller er åpent 30.april fra kl.1800 – 2230.
  Kattemkjellern er åpent 16. mai fra kl. 1900 – 2400.

  Østbyen bydel:
  Chappa kulturhus på Charlottenlund er åpent 30. april kl. 1800 – 2230.

  Byomfattende tilbud:
  Kultursenteret ISAK åpent fra kl. 1800 – 24.00 30.april

  Trikkestallen har oppdaterte åpningstider på facebook : https://www.facebook.com/trikkestallen/?fref=ts

  Det skulle være mye interessant for ungdom i bydelene disse kveldene.

  På bakgrunn i tidligere voldsepisoder, seksuelle overgrep og stort alkoholkonsum blant svært unge ønsker rådmannen at ungdom ikke drar til sentrum/festningen natt til 1. mai og natt til 17. mai. Dette for ikke å utsette seg selv for fare.

  Samtidig oppfordrer rådmannen foresatte til å melde seg som Natteravn, eller alternativt å besøke de møteplasser ungdom tradisjonelt har oppsøkt disse to netter. For å melde seg som natteravn kan man kontakte Karl Sellgren Karl.Sellgren@bymisjon.no som koordinerer Natteravnarbeidet i Trondheim.

  Vi ønsker en trygg mai feiring for våre ungdommer

  Even Ytterhus
  SLT-koordinator Trondheim
  rådmannens stab

 • Viktig beskjed til alle foreldre og foresatte ved Rosenborg skole

  Idag, tirsdag 19.april 2016, går vi over fra Mobilskole til 'Meldeboka'. Du får tak i denne app'en enten ved å gå inn på , eller last ned Meldeboka-app på AppStore eller Google Play.http://meldeboka.t

  Vis mer...

  Vis mindre...

  Idag, tirsdag 19.april 2016, går vi over fra Mobilskole til 'Meldeboka'. Du får tak i denne app'en enten ved å gå inn på , eller last ned Meldeboka-app på AppStore eller Google Play.http://meldeboka.trondheim.kommune.no Vi ønsker at alle som har SmartPhone gjør dette så raskt som mulig og at dere gjør dere kjent med alle de funksjonene som finnes der. Dette er nemlig kommunens nye fraværssystem og det er viktig at alle meldinger om fravær sendes gjennom den nye digitale Meldeboka.

  Med vennlig hilsen Rosenborg skole

 • Vis alle (25)

Rosenborg skole