Hjem Kunngjøringer av planerKommunedelplan for Sluppen, k20180033

Kommunedelplan for Sluppen, k20180033

Overnevnte plan er 27.02.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for en bærekraftig byutvikling på Sluppen. Det fordrer at E6 legges i tunnel under bakken og at det legges bedre til rette for gange, sykkel og kollektivtrafikk gjennom området. På Sluppen knyttes byen sammen, både mot sør og nord, øst og vest og med gjennomfartsvegen E6. En avklaring av fremtidig løsning for mobilitet i og gjennom Sluppen er avgjørende for at utviklingspotensialet kan realiseres, for å fremme verdiskaping og bidra til å omstille Trondheim til et nullutslippssamfunn.

Saksdokumenter

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Sist oppdatert: 30.04.2020

A03-P1-EPI006