Hjem Kunngjøringer av planerArkiv offentlig ettersynOmrådet mellom Elgeseter bru og Vollafallet, detaljregulering, r20190005

Området mellom Elgeseter bru og Vollafallet, detaljregulering, r20190005

Frist for innspill: 29.06.2019

Overnevnte plan er 18.05.2019 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen/Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen/sammendrag

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for stabiliserende tiltak knyttet til geoteknisk
problematikk ved Fengselstomta bak Studentersamfundet. Fengselstomta ligger i et område med
kvikkleire i grunnen. For å kunne bebygge tomta, er det nødvendig å sikre skråninga mot skred.
Det har blitt gjort forberedende geotekniske vurderinger av Multiconsult som viser at en fylling
langs elvebredden er et gjennomførbart tiltak som vil kunne stabilisere skråninga.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak

Vedlegg

Vedlegg 4: ROS-analyse

Vedlegg 5: Geoteknisk analyse

Vedlegg 6: Rapport NTNU - hydrauliske forhold

Vedlegg 7: Rapport Norconsult - hydrauliske forhold

Vedlegg 8: Rapport sedimentundersøkelse

Vedlegg 9: Rapport akvatisk biologi

Vedlegg 10: Arkeologisk rapport

Vedlegg 11: Utredning kulturminner

Vedlegg 12: Utredning bybildet og landskapsbildet

Vedlegg 13: Notat om steinmurer

Vedlegg 14: Innkomne innspill

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 18/13307

Sist oppdatert: 16.05.2019

A03-P1-EPI006