Hjem Kunngjøringer av planerArkiv offentlig ettersynFv910, Innherredsveien, fra Saxenborg allé til Stadsing Dahls gate , detaljregulering, r20140034

Fv910, Innherredsveien, fra Saxenborg allé til Stadsing Dahls gate , detaljregulering, r20140034

Frist for innspill: 19.05.2018

Overnevnte plan er 20.03.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Bygningsrådet.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Som følge av åpningen av Strindheimtunnellen utredes ny utforming og bruk av Innherredsveien, fra Bakke bru til Strindheim. Det skal tilrettelegges for utvikling av Innherredsveien som en moderne, framtidsrettet hovedgate inn til Trondheim sentrum, med hovedvekt på tilbudet for gange og sykkel og framkommelighet for kollektivtrafikk.

Sammendrag

Reguleringsplanen skal forbedre framkommeligheten for syklende og gående, gi like god eller bedre framkommelighet for busser, sørge for best mulig trafikksikkerhet, samt legge til rette for hyggelige oppholdsplasser. Det tas med sideareal til vegen der det er behov for å vurdere avkjørselssanering.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

Detaljert beskrivelse av planforslaget

Detaljert beskrivelse av dagens situasjon

Innkomne innspill

Trafikksikkerhetsrevisjon

SIDRA beregning

Forprosjekt VA

Foreslåtte trafikkløsninger

Evaluering av trafikale effekter av prøveprosjektet i Innherredsveien

 

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 14/28039

Sist oppdatert: 06.04.2018

A03-P1-EPI006