Hjem Kunngjøringer av planerArkiv offentlig ettersynHeimdalsvegen 7 og 9 og Kirkeringen 2, 2B, 4 og 4B, detaljregulering, r20180019

Heimdalsvegen 7 og 9 og Kirkeringen 2, 2B, 4 og 4B, detaljregulering, r20180019

Frist for innspill: 08.09.2018

Overnevnte plan er 06.07.2018 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å omregulere gjeldende reguleringsplan slik at området kan benyttes med høyere tetthet enn dagens bruk. Planen legger opp til leilighets-/næringsbygg langs Heimdalsvegen i fire etasjer (inkludert sokkel), med en femte inntrukket etasje, fire etasjer (inkludert sokkel) mot ravinedalen i sør, og to leilighetsbygg mot Kirkeringen i fire etasjer.
Parkering skal skje i kjeller. Prosjektet vil samlet gi circa 120 leiligheter.

Sammendrag

Planforslaget er et fortettingsprosjekt i Heimdal
sentrum. Politistasjonen skal bevares. Bygget i
sør er trukket fra ravinedalen for å skåne denne
mot betydelige inngrep. Det foreslår flere
leilighetsbygg med fire etasjer. Bygget mot
Heimdalsvegen har en inntrukket femte etasje,
medregnet sokkel. Antall boliger planlagt
innenfor planområdet er ca. 120, og antall
arbeidsplasser er ca. 120. Dette tilsvarer ca 9,5
boliger/daa. BRA for prosjektet er ca 15 000 m².

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart over grunnen
Plankart under grunnen
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

Vedlegg 4: Støyutredning 
Vedlegg 5: ROS-analyse
Vedlegg 6: Geoteknisk utredning
Vedlegg 7: Stedsanalyse, Heimdal

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse: 17/29563

Sist oppdatert: 10.07.2018

A03-P1-EPI004