Hjem Kunngjøringer av planerArkiv offentlig ettersynJohan Tillers vei 1 og 3 og Industrivegen 21, detaljregulering, r20190044

Johan Tillers vei 1 og 3 og Industrivegen 21, detaljregulering, r20190044

Frist for innspill: 02.05.2020

Overnevnte plan er 13.03.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av Byplansjefen.

Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av ny politistasjon på Heimdal i Trondheim, som erstatning for eksisterende politistasjon på Heimdal. Namsmannen skal også flyttes til dette bygget. I tillegg legger planen til rette for et nytt næringsbygg på østsiden av tomten mot Industriveien. Næringsbygget, som er tenkt å inneholde trykkeri med tilhørende kontorer, krever ikke omregulering i forhold til, gjeldende plan. Det er likevel ønskelig å se helhetlig på tomten blant annet i forhold til atkomstløsninger.

Saksdokumenter

Vedlegg

Vedlegg 5: ROS-analyse

Vedlegg 6: Geoteknisk prosjekteringsrapport

Vedlegg 7: Situasjons- og vegplan

Vedlegg 8: VA-notat

Vedlegg 9: VA-plan

Vedlegg 10: Miljøgeologisk rapport

Vedlegg 11: Sporing renovasjon, varelevering

Vedlegg 12: Oppriss

Vedlegg 13: Sol-/skyggediagram

Vedlegg 14: Perspektiver

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Husk å oppgi saksreferanse i merknaden, slik at den kan knyttes til saken den gjelder.

Saksreferanse: 20/143

Sist oppdatert: 05.03.2021

A03-P1-EPI006