Hjem Kunngjøringer av planerArkiv offentlig ettersynMøllebakken 36, del av 423/286, detaljregulering-begrenset høring, r20160029

Møllebakken 36, del av 423/286, detaljregulering-begrenset høring, r20160029

Frist for innspill: 25.04.2018

Ovennevnte planforslag lå ute til offentlig ettersyn i perioden 4.4 – 20.5. 2017. På bakgrunn av innkomne merknader foreslås endringer i planforslaget. Det justerte forslaget sendes derfor på høring til de som berøres direkte av endringene.

Høringen gjelder bare endringene, og vi ber om at eventuelle uttalelser omhandler disse. Tidligere innkomne merknader til forslaget vil følge forslaget til politisk behandling.

Saksdokumenter

Oversendelsesbrev begrenset høring

Vedlegg

Vedlegg 1 Tidligere innsendt forslag. Plankart og illustrasjonsplan
Vedlegg 2 Plankart over og under grunnen
Vedlegg 3 Reguleringsbestemmelser
Vedlegg 4 Situasjonsplan
Vedlegg 5 Sol- skyggediagram
Vedlegg 6 Illustrasjoner. Perspektiv, oppriss

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Spørsmål kan rettes til Pål Guthorm Kavli på tlf.: 72 54 18 49 og/eller til
Are Øyasæter tlf.: 91 89 78 49 .

Saksreferanse: 16/3741

Sist oppdatert: 04.04.2018

A03-P1-EPI004