Hjem Kunngjøringer av planerArkiv vedtatte planerGrillstadfjæra felt B3 og N7, vedtatt reguleringsplan, detaljregulering, r20160011

Grillstadfjæra felt B3 og N7, vedtatt reguleringsplan, detaljregulering, r20160011

Klagefrist: 21.05.2018

Overnevnte plan er 01.03.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å utvikle nordøstlig del av Grilstad Marina til et nytt, grønt og attraktivt område med boligbebyggelse, offentlig friområde og badeplass, samt noe
forretning/tjenesteyting og område for båtservice. Planforslaget legger opp til økt utnyttelse og endring av arealformål.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse

Plankart
- Plankart  på og over grunnen
- Plankart under grunnen

Planbestemmelser

Vedtatt reguleringsplan

Vedtak  og saksfremstilling

 

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

15/61189

Sist oppdatert: 25.04.2018

A03-P1-EPI004