Hjem Kunngjøringer av planerArkiv vedtatte planerHarald Hårfagres gate 8, detaljregulering, r20150041

Harald Hårfagres gate 8, detaljregulering, r20150041

Klagefrist: 05.02.2018

Overnevnte plan er 07.12.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å etablere boliger i form av leilighetsbebyggelse med ca. 45 boliger på arealet som i dag er ubebygd og som ligger ut mot Ladeparken. Hensynet til kulturmiljøet (Lade gård og Lade kirke), rammer for eksisterende bebyggelse sørøstover langs Haakon VII’s gate, eiendommens eksponering og nærhet til Ladeparken har vært førende for høyde og utforming av planforslaget.

Nytt tverrsnitt for sykkelveg med fortau langs Lade allé og sørsiden av Haakon VII’s gate er ivaretatt.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart på grunnen 
Plankart under grunnen
Planbestemmelser 

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

15/1744

Sist oppdatert: 12.01.2018

A03-P1-EPI006