Hjem Kunngjøringer av planerArkiv vedtatte planerRanheim omstigningspunkt, Metrobusstasjon, detaljregulering, r20180016

Ranheim omstigningspunkt, Metrobusstasjon, detaljregulering, r20180016

Klagefrist: 29.10.2018

Overnevnte plan er 06.09.2018 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av omstigningspunkt for Metrobuss på Ranheim ved Peder Myhres veg og Ranheimsvegen. Planen omfatter 60 meter lange plattformer (busslommer) på hver side av Ranheimsvegen med breddeutvidelse av gaten til 6,5 meter i hver retning inkl. midtdeler, senking av vegens stigningsgrad, tilhørende gang- og sykkelveg, leskur og annen veggrunn.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

17/42283

Sist oppdatert: 04.10.2018

A03-P1-EPI004