Hjem Kunngjøringer av planerArkiv vedtatte planerJohan Tillers vei 1 og 3 og Industrivegen 21, detaljregulering, r20190044

Johan Tillers vei 1 og 3 og Industrivegen 21, detaljregulering, r20190044

Klagefrist: 23.08.2020

Overnevnte plan er 17.06.2020 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å legge til rette for oppføring av ny politistasjon på Heimdal i Trondheim, som erstatning for eksisterende politistasjon på Heimdal. Namsmannen skal også flyttes til dette bygget.

En politistasjon krever at spesielle hensyn er ivaretatt i forhold til bl.a. framkommelighet for utrykningskjøretøy og sikkerhet rundt selve bygget. Disse hensynene er vurdert av politiets fellestjeneste i valg av lokalisering og utforming av bygget. I tillegg legger planen til rette for et nytt næringsbygg på østsiden av tomten mot Industriveien. Næringsbygget, som er tenkt å inneholde trykkeri med tilhørende kontorer, krever ikke omregulering ift. gjeldende plan. Det er likevel ønskelig å se helhetlig på tomten blant annet i forhold til atkomstløsninger

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
- Plankart på grunnen
- Plankart under grunnen
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

 

Saksreferanse (må oppgis ved klage):

20/143

Sist oppdatert: 07.07.2020

A03-P1-EPI006