Lade allé 67A og 67D, igangsetting av privat reguleringsplan

Frist for innspill: 31.05.2024

Lade allé 67A og 67D, igangsetting av privat reguleringsplan

Iht. plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det at det er satt i gang planarbeid for Lade allé
67a og 67d, gnr/bnr: 412/234 og 412/307, samt deler av gnr/bnr 412/232, 412/1 og
412/407. Området er i dag regulert til boligbebyggelse, gangveg, sykkelveg, annen veggrunn
- grøntareal og kjøreveg (jf. områdeplan: Områderegulering av Lade alle 59-73, plan-id
r20100059). Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for oppføring av
boligblokkbebyggelse med parkeringskjeller og tilhørende infrastruktur.
Hovedarealformålene i planen blir boligbebyggelse-blokkbebyggelse og parkeringsanlegg.
Eksisterende bygning på adressene rives. Forventede følger for området er noe ulemper under anleggsarbeidet, men resultatet blir et ferdigstilt nabolag med tilhørende ferdigstillelse av regulert sykkelveg og gangveg langs Lade allé.

Kommunen har i brev av 07.04.2024 avgjort at saken ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.

Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med merknader innen en frist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider. 

Det vil bli holdt et medvirkningsmøte med presentasjon av planskisser i Lade allé 67A i 2.etg, 21.05.2024 kl. 18:00-19.00.

Det er påmelding på denne linken, det er for å ha en oversikt over kapasiteten: https://forms.office.com/e/GgNsW01CXA

 

For ytterligere opplysninger om planarbeidet https://www.retthjemarkitekter.no/projects-3

Innspill til planarbeidet sendes Brøsetvegen 164E, 7069 Trondheim eller  innen 31.05.2024.

 

Gi innspill

Logg inn for å gi innspill

Du kan også sende inn merknad på e-post til . Husk å oppgi saksreferanse.

Sist oppdatert: 16.05.2024

Gå til toppen

arrow_upward