Hjem Kunngjøringer av planerLilleby B5, gnr/bnr 415/20, 22 og 24, detaljregulering, r20190017

Lilleby B5, gnr/bnr 415/20, 22 og 24, detaljregulering, r20190017

Frist for innspill: 15.06.2020

Overnevnte plan er 30.04.2020 vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn av  Byplansjefen.
Planen ligger også på Bytorget, Erling Skakkes gate 14 og på Trondheim folkebibliotek, Peter Egges Plass 1.

Hensikt med planen

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boligutbygging av felt B5 i områdeplan for Lilleby. Det planlegges boligblokker og rekkehus med kjeller for bilparkering, boder og sykler.

Sammendrag

 Hovedutfordringer i planen er støyskjerming mot jernbanen og mot eksisterende varmesentral, med større gassanlegg, som grenser mot området i øst. Hovedtema i planarbeidet er å etablere gode uterom og gode forbindelser internt i området, til offentlig grønnstruktur, og til nærliggende boligfelt.

Det planlegges blokkbebyggelse opp til sju etasjer mot tilstøtende boligområder og rekkehus i tre etasjer mot jernbanen i sør. Planlagt utnyttelse på 9450 m² er i tråd med områdeplanen. Tillatt utnyttelse kan, med gjennomsnittsstørrelse 70 m² per bolig, gi opp mot 140 boliger totalt. 

All parkering for biler og større andel sykler plasseres i kjeller med adkomst fra Stjørdalsvegen. Det legges opp til en betydelig mindre bilparkering enn det kommuneplanens arealdel tilsier.

 

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart
Planbestemmelser
Vedtak og saksfremstilling

Vedlegg

ROS-analyse

Geoteknisk utredning

Støyrapport

VA-utredning

Illustrasjonskart og 3D illustrasjoner

Miljøoppfølgingsprogram

Trafikknotat

Sammendrag av innspill

Designmal for Lilleby

 

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse:

Send inn merknad

Åpne skjema for å gi innspill

Sist oppdatert: 04.05.2020

A03-P1-EPI004