Hjem Kunngjøringer av planerNedre Sjetnan, del 2, gnr/bnr 324/54 og 324/1, detaljregulering, r20160034

Nedre Sjetnan, del 2, gnr/bnr 324/54 og 324/1, detaljregulering, r20160034

Frist for innspill: 05.02.2018

Overnevnte plan er 07.12.2017 vedtatt av Bystyret.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å fullføre siste del av boligområdet Tiller øst - Nedre Sjetnan med boliger primært i blokkbebyggelse og rekkehus. I tillegg reguleres det inn noen tomter for en- og tomannsboliger. Innenfor planområdet legges det opp til bilfrie tun og ganglinjer/ grønnstruktur
som knyttes sammen med eksisterende turdrag og grønnstruktur utenfor planområdet.

Saksdokumenter

Planbeskrivelse
Plankart på grunnen
Plankart under grunnen
Planbestemmelser

Vedtak og saksfremstilling

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen oppgitt frist.

Klagerett

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring, se kontaktinfo i eget felt.

Kontaktinformasjon

Trondheim kommune Byplankontoret
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim eller byplan.postmottak@trondheim.kommune.no

Spørsmål kan rettes til Bytorget

Saksreferanse (må oppgis ved merknad):

Send inn merknad

Åpne skjema for å gi innspill

Sist oppdatert: 12.01.2018

      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css