Hjem NyheterTrondheim som FN-senter

Trondheim som FN-senter

Trondheim har blitt FN-senter. Den korrekte benevnelsen er Geneva UN Charter Centre of Excellence on SDG City Transition. Formelt har Trondheim kommune hatt denne statusen siden august 2019, selv om kunngjøringen kom fra FN først i oktober 2019. FN-senterstatusen er forankret i en ikke-økonomisk bindende avtale mellom kommunen og FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE). UNECE dekker i tillegg til Europa både Nord-Amerika og deler av Asia, med totalt 56 medlemsland. Senteret i Trondheim er ett av flere tilsvarende FN-sentre, der hvert senter representerer unike bidrag innenfor UNECEs mandatområder. 


Det er HELE Trondheim kommune, med sine vel 14.000 ansatte, som har blitt anerkjent som FN-senter. Det er ikke ett prosjekt, eller én spesiell gruppe som har fått statusen. Er du sykepleier, lærer, renholder eller ingeniør har DU fått den samme statusen som alle andre, i kraft av det arbeidet som kommunen totalt sett gjør for å utvikle trondheimssamfunnet. Samarbeidet med FN er behandlet av politikerne i Trondheim, og avtalen med FN ble undertegnet hos FN i Geneve 1. oktober 2019. Det var Trondheims varaordfører og UNECEs generalsekretær som undertegnet avtalen. 

 

Utgangspunktet for avtalen med FN og etableringen av FN-senteret er FNs bærekraftsmål, og det systematiske arbeidet som Trondheim kommune har gjort over lang tid for å fremme “Store lille Trondheim”, handle åpent, modig og kompetent, og utvikle en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby og en bærekraftig by der det er lett å leve miljøvennlig. FN har særlig merket seg det systematiske arbeidet som Trondheim kommune har gjort sammen med kunnskapsmiljøene, ikke minst gjennom Universitetskommunen TRD3.0 og samarbeidet med NTNU. Trondheim kommune ville ikke ha blitt FN-senter uten det tette og gode samarbeidet med NTNU og SINTEF. 

 

I mai 2019 kom den norske regjeringen med nye nasjonale forventninger til kommunenes samfunns- og arealplanlegging. Her kommer det tydelig frem at samfunnsutviklingen skal bygge på FNs 2030-agenda og bærekraftsmålene. På dette tidspunktet hadde NTNU og Trondheim for lengst besluttet at all felles forskning, opplæring og utvikling skulle bygge på bærekraftsmålene. Samarbeidet med SINTEF bygger på samme, overordnede forutsetning, med Trondheim kommune som et levende laboratorium for utvikling av kunnskap og teknologi for en bedre verden. 

 

I 2019 fikk Trondheim kommune Kommunal- og moderniseringsdepartementets innovasjonspris (KMD) for arbeidet som kommunen gjør med å utvikle hele det kommunale systemet. KMD trekker frem arbeidet som er gjort med Helhetlig ledelse og innovasjonsledelse, samt Universitetskommunen 3.0. Dette arbeidet fortsetter for fullt inn i 2020, uavhengig av FN-senterstatusen, med tiltak og handlingsplaner for ytterligere å forbedre forutsetningene for bærekraftig verdiskaping i Trondheimsregionen, i samspill med fylket, kommunale naboer og næringslivet. 

 

Trondheim, sammen med mange andre byer både i Norge og i resten av verden, blir evaluert og rangert ut fra hvor “smarte” og bærekraftige vi er. Dette arbeidet er organisert under FN-paraplyen United for Smart and Sustainable Cities (U4SSC), som består av 16 FN-organisasjoner, med FNs bosettingsprogram (UN Habitat), FNs Internasjonale telekommunikasjonsunion (ITU) og UNECE i spissen. FN-senteret i Trondheim er U4SSC forlengede arm i Norge, og samarbeider med en rekke andre byer og lokalsamfunn, KS, Innovasjon Norge, Doga og nasjonale myndigheter om å sette det lokale bærekraftarbeidet inn i et system, og et nasjonalt prosjekt, kalt Bærekraftløftet. Dette arbeidet koordineres med U4SSCs partner på simulering av bærekraftig byutvikling, AugmentCity, som ligger i Ålesund. Data fra evalueringene gjøres tilgjengelige for forskere og næringsliv, og blir et nyttig grunnlag for forskning og innovasjon.  


FN-senteret har oppgaver som er forankret i avtalen med FN. Hovedoppgaven til senteret er å demonstrere og dokumentere hvordan byer og lokalsamfunn kan bruke data om hvordan de ligger an med bærekraftsmålene til å gå enda raskere og mer effektivt i en bærekraftig retning. Gjennom samarbeid med andre europeiske byer, NTNU og næringslivet, har Trondheim kommune utviklet forslag (rammeverk) til hvordan aktivitetene og ressursene i byer best kan organiseres for å få mest mulig bærekraft på kortest mulig tid. Dette arbeidet har foregått over lang tid, blant annet med økonomisk støtte fra Norges Forskningsråd og EU-kommisjonen. Denne typen bidrag er viktig for FN fordi det kan hjelpe medlemslandene med å nå bærekraftsmålene på lokalt nivå, på tvers av tusener av byer og lokalsamfunn, når alle disse byene og lokalsamfunnene skal omstille seg for å nå de globale målene. 

 

Trondheim kommune ville uansett ha jobbet med bærekraftig utvikling. Det er ikke noe fundamentalt nytt for oss at vi skal finne en balanse mellom hensynet til folk, næring og miljø. Som FN-senter vil vi få mer oppmerksomhet rundt det som skjer i Trondheimsregionen, hvordan kommunen jobber og løsningene vi tar i bruk på alle områder for å utvikle lokalsamfunnet vårt. Hovedplanen for bærekraftarbeidet er fortsatt kommuneplanens samfunnsdel, handlings- og økonomiplanen og årsbudsjettet til kommunen. Det er fortsatt politikerne som bestemmer hva som skal prioriteres. Og det er nettopp denne evnen til å se, anerkjenne og organisere eksisterende aktiviteter og ressurser som gjør Trondheim kommune interessant for FN. I tillegg har vi utviklet et apparat, eller sekretariat, gjennom Universitetskommunen 3.0 og samarbeidet med NTNU/SINTEF, for å dokumentere og evaluere hvordan vi jobber, slik at andre kan lære med oss. 

 

FN-senteret ER Trondheim kommune. Øverste ledelse for FN-senter er derfor bystyret, og kommunedirektøren har det øverste administrative ansvaret for senteret, og for oppnåelsen av bærekraftsmålene. Dialogen med FN håndteres gjennom et sekretariat som for tiden er det samme teamet som Trondheim kommune og NTNU har opprettet for å utvikle Trondheim som Universitetskommunen TRD3.0. Sekretariatet har tilhold på Innovasjonstorget, Erling Skakkes gate 14, N0-7013 Trondheim, telefon +47 72 54 00 00. Om kort tid vil kommunens nettsider bli oppdatert, slik at det blir lettere både for kolleger internt, og eksterne, å finne relevant informasjon både om bærekraft og FN-senteret. 

 

Kommunedirektøren, med støtte fra sekretariatet, får mange henvendelser fra andre kommuner og fylker som ønsker å samarbeide med Trondheim kommune om smart og bærekraftig utvikling. Også mange bedrifter og finansinstitusjoner er interessert i samarbeid, og dette arbeidet skjer i dialog med Trondheimsregionen, og medarbeiderne som til daglig jobber med næring og samfunn i Trondheim kommune. Kommunens fremste kompetansemiljø på klima og miljø er fortsatt Byutvikling og Miljøenheten, og den fremste kompetansen på oppvekst og helse er fortsatt områdene Oppvekst og utdanning, og Helse og velferd. Arbeidet i Trondheim koordineres også mot andre nettverk og prosjekter som på ulike måter tangerer kommunens arbeid med bærekraftsmålene: KS storby, KS partnerskap for radikal innovasjon, Smartbyene osv. Trondheim kommune samarbeider med Trøndelag fylkeskommune for å trekke resten av kommunene, også de minste, med i bærekraftarbeidet og de mulighetene som FN-senterstatusen gir for bærekraftig verdiskaping. Aktiviteter lokalt og nasjonalt søkes koordinert med eksisterende aktiviteter og arenaer for å gi disse et løft: Kraftsamlinger, Technoport, Forskningsdagene osv. Denne koblingen er helt i tråd med Stavangerdeklarasjonen om smart og bærekraftig utvikling der representanter fra en rekke kommuner formulerte følge ambisjon for samarbeidet med FN (Nordic Edge, 26.09.2019): 

 

  1. Gi alle kunnskap om status i sitt lokalsamfunn

  2. Utvikle planer for samfunnsutvikling som viser hvordan vi skal nå bærekraftsmålene 

  3. Mobilisere og støtte innbyggere, næringsliv, organisasjoner og  akademia som bidrar til bærekraftig utvikling

  4. Måle og evaluere effekten av innsatsen


FN-senteret i Trondheim skal rapportere tilbake til FN i Geneve. Neste rapportering skjer i oktober 2020. Den kanskje viktigste ambisjonen for inneværende periode er å gå fra et Centre of Excellence, til et Network of Excellence. Sammen med de første byene (Asker, Bodø, Bærum, Kristiansand, Rana, Stavanger og Ålesund), samarbeider FN-senteret og flere fylkeskommuner med U4SSC om å demonstrere hvordan vi kan gå fra å utvikle lokale modeller og markedsplasser for bærekraftig verdiskaping, til en regional og nasjonal modell. Dette speiler målene for Universitetskommunen 3.0, der NTNU og Trondheim kommune nettopp har forpliktet seg til å utvikle en lokal modell, et nasjonalt prosjekt og nasjonale rammebetingelser. Der bærekraftsmålene svaret på hvorfor, er Universitetskommunen 3.0 med på å svare på hvordan.  Hvis og når de norske kommunene lykkes med dette vil det være et viktig bidrag til FNs arbeidet med å knytte sammen bærekraftarbeidet som skjer på lokalt, nasjonalt og overnasjonalt nivå. 

Kontaktinfo:

Sekretariatsleder: Kristian Mjøen.

Trondheim Geneva UN Charter Centre of Excellence on SDG City Transition

Office: Erling Skakkes gate 14, NO-7013 Trondheim / Phone: +47 72 54 00 00

 

 

 

Sist oppdatert: 04.03.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006