Hjem NyheterPrisdryss fra kommunen

Prisdryss fra kommunen

Endelig er anledningen kommet for at Trondheim kommune kan dele ut gjeve priser for 2020, til viktige bidragsytere som har gjort en innsats for at byen vår skal bli stadig bedre å leve i.

r smiler og er glade for at de endelig kan få delt ut kommunens priser for 2020.
Ordfører Rita Ottervik, varaordfører Mona Berger og kommunaldirektør for kultur og idrett Ola By Rise, deler ut kommunens gjeve priser for 2020. Sistnevnte leder også arrangementet, som du kan se digitalt.

Mangfoldsprisen, Frivillighetsprisen, Byggeskikkprisen, Energiprisen og Kulturprisen deles ut årlig, og for 2020 var planen en felles festforestilling i Olavshallens store sal. Slik skulle det ikke bli. Av forståelige årsaker ble det hele utsatt, men nå får endelig vinnerne sine velfortjente priser!

For å ta hensyn til smittesituasjonen besluttet Trondheim kommune å erstatte det store fysiske arrangementet med en digital produksjon.

Arrangementet ledes av kultur- og idrettsdirektør Ola By Rise, som sammen med ordfører Rita Ottervik og varaordfører Mona Berger står for utdelingen. Prisdrysset inneholder også kulturinnslag fra blant andre bykunstner Jovan Pavlovic, Øystein Dolmen og dansere fra tredje trinn på danselinja ved Trondheim katedralskole.

Trondheim kommunes prisdryss slippes torsdag 25. mars kl. 18.00, og vil være tilgjengelig på kommunens Facebook-sider og Yout Tube-kanal gjennom hele påska 2021.

God fornøyelse!

https://www.youtube.com/watch?v=joM1BnID6NM

Vil du vite litt mer om prisene og prisvinnerne?

Mangfoldsprisen

Trondheim er en mangfoldig by. Trondheim kommune vil gjennom mangfoldsprisen hedre personer eller organisasjoner som bidrar til mangfold, integrering, likeverd og sterke fellesskap i byen vår.

Mangfoldsprisen for 2020 går til Syrisk kvinneorganisasjon for utvikling i Norge, SKUN. SKUN ble etablert etter initiativ fra kvinner med innvandrerbakgrunn for fire år siden. Organisasjonen har store og ambisiøse mål i sitt arbeid med å bidra til et flerkulturelt fellesskap i Trondheim. SKUN setter menneskerettigheter, kvinners frihet og likestilling høyt, og er opptatt av å utvikle kulturell forståelse og integrering av innvandrerkvinner i det norske samfunnet.

Selv om SKUN er en kvinneorganisasjon, er den opptatt av at integrering gjelder like mye for menn samt barn og unge. I flere av deres aktiviteter inviteres derfor familiene med. De er opptatt av at alle skal lære norsk, men arrangerer også kurs i arabisk for nordmenn. Integrering og inkludering innebærer anerkjennelse av hverandre, på tvers av nasjonalitet og bakgrunn. SKUN arbeider for en stor gruppe innvandrere som har kommet til byen vår etter krigen i Syria startet.

Den 7. prisen i rekken ble overrakt til SKUN ved Asmaa Derbas.

Frivillighetsprisen

Frivilligheten i Trondheim er imponerende stor, og mange gode kandidater ble vurdert av priskomiteen. Blant disse var enkeltpersoner og organisasjoner som gjør en fantastisk jobb for andre mennesker og for fellesskapet i byen. Frivillighetsprisen gir en mulighet til å hedre de frivillige og samtidig løfte fram noen som har utmerket seg spesielt for sin innsats.

Trondheim kommunes frivillighetspris for 2020 går til Røde kors sin ungdomsarena Fellesverket. Aktivitetshuset for ungdom bidrar med en sosial møteplass for ungdom gjennom ansatte i organisasjonen, men først og fremst gjennom ca. 50 frivillige. De skaper en sosial møteplass, motvirker ensomhet og sosial ekskludering og jobber på tvers av kulturell, religiøs og sosial bakgrunn.

På Fellesverket opplever ungdom som møtes et fellesskap der de kan føle seg hjemme. Alt skjer i rusfrie rammer med trygge voksne som bidrar til en attraktiv møteplass. Rundt 1300 unike ungdommer benytter tilbudet. De frivillige bidrar til mening og håp i hverdagen for mange unge som trenger fellesskapet dette tilbudet gir.

Frivillighetsprisen ble mottatt av Fellesverket ved Gunnar Halstadtrø og Maren Berg Grimstad.

Energiprisen

Energiprisen har blitt delt ut siden 2007 og er en hederspris som kan tildeles personer eller virksomheter, private eller offentlige, som går foran med fremtidsrettede løsninger for reduserte klimautslipp og mer effektiv energibruk i Trondheim.

Energiprisen 2020 ble tildelt Eksperimentboliger Svartlamon ved Nøysom Arkitekter, Svartlamon boligstiftelse og husbyggerne/beboerne.

Ved årets pristildeling la juryen vekt på at det å redusere energibruk og dermed klimautslipp handler om mer enn tradisjonelle (tekniske) energisparetiltak. Det forbrukes svært mye energi og materielle ressurser for å bygge og utstyre moderne lavenergihus. Det kan derfor ta mange tiår år før gevinsten ved lavere klimautslipp per år oppveier den faktiske miljø- og klimabelastningen ved nybygging. Årets prisvinner representerer en motvekt til denne byggemåten, både når det gjelder utforming, organisering, bygging og ressursbruk. Juryen ønsket å premiere Eksperimentboligenes konsept, som er å bygge energi- og ressursvennlig med gjenbruk, bygge rimelig, bygge med egeninnsats, og ikke minst det å bygge nøkternt og arealeffektivt i en byøkologisk og boligsosial kontekst. Juryen mener at Eksperimentboligenes originale svar på både miljømessige og sosiale utfordringer kan vise vei for nytenkning i kommunens boligsatsing. Prosjektet er samtidig en inspirerende tankevekker når det gjelder byggebransjens energi- og klimautfordringer.

Energiprisen ble mottatt av daglig leder i Svartlamon boligstiftelse ved Kathrine Standal og beboer Iacob Sømme på vegne av Eksperimentboliger Svartlamon.

Energiprisen, hedrende omtale

Energiprisens hedrende omtale for 2020 ble tildelt MAX-bygget ved KLP Eiendom.

Juryen berømmet hvordan det utdaterte bygget er blitt oppgradert til et moderne og innovativt nær nullenergihus. Omfattende ombruk er kombinert med avanserte og smarte energiløsninger og nyvinninger, og bygget vurderes å ha en betydelig signaleffekt.

Byggeskikkprisen

Byggeskikkprisen er en hederspris som deles ut til byggverk/prosjekt som bidrar til å heve og utvikle allmenn byggeskikk, som er av høy kvalitet, er knytta til folks dagligliv og nærmiljø, og som tar hensyn til Trondheims egenart. Byggeskikkprisen skal gå til et byggverk eller anlegg som danner et forbilledlig eksempel og som bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Det må være ferdigstilt i løpet av de siste 5 årene.

Byggeskikkprisen for 2020 ble tildelt Pir II arkitekter, Key arkitekter og Koteng AS for Krambugata 2, med hovedleietaker DIGS. Vinneren er et prosjekt som aktiviserer Midtbyen og tilfører gode kvaliteter til gater og byrom. Bygget er et godt eksempel på nennsom fortetting i en kompleks bystruktur, hvor man har lykkes med å lande et moderne formspråk og stort romprogram innenfor Midtbyens skala og uttrykk.

Bygget er formsterkt og har et moderne, nærmest ikonisk, uttrykk. Likevel spiller det godt på lag med både Folkebiblioteket og Husbanken. Alle de tre store bygningene er kledd i tegl. Dette skaper gode rammer for Peter Egges plass og den enhetlige materialpaletten demper den noe brokete situasjonen.

Antikvariske utgravninger på tomta ble utført samtidig som bygget var på tegnebrettet. Planene måtte underveis endres for å tilpasse seg de sensasjonelle funnene som dukket opp i grunnen! Her fant man det som høyst sannsynlig er Olav Haraldssons Klemenskirke, reist rundt år 1015. Det var i denne kirken Olav den Hellige lå begravet før han ble flyttet til Nidarosdomen.

Byggeskikkprisen ble mottatt av Ola Hoem fra Pir II Arkitekter, som mottok prisen sammen med Key arkitekter og Koteng AS.

Byggeskikkprisen, hedrende omtale

Juryen for Byggeskikkprisen ga også hedrende omtale til boligprosjektet i Mellomila 55-57 ved Koteng Jensen AS og Odd Thommesen arkitekter. Prosjektet består av en kvartalsbebyggelse med leiligheter mot Ilsvika, i tillegg til seks rekkehus mot Ilsvikøra. Den nye bebyggelsen glir flott inn sammen med både de lave trehusene og den mer bymessige kvartalsstrukturen i området, og bidrar til å skape et attraktivt gatemiljø

Kulturprisen

Trondheim kommune vil gjennom å dele ut kulturprisen til enkeltpersoner, institusjoner eller organisasjoner, løfte fram fremragende innsats for å bygge kulturliv i byen. Den ene prisen tildeles innen det profesjonelle området, den andre til fritidskulturlivet.

Kulturprisen, det profesjonelle kunst- og kulturområdet

Innen det profesjonelle kunst- og kulturfeltet går kulturprisen 2020 til Per Ananiassen. Han har i en årrekke ledet en av byens sentrale scenekunstinstitusjoner. Han var dramaturg ved Trøndelag Teater fra 2001 til 2008, og fra 2008 og ut 2020 var han leder ved Teaterhuset Avant Garden. Han ledet arbeidet med planlegging, finansiering og innflytting i Rosendal teater, som er et fantastisk løft for teaterbyen Trondheim. Samtidig skiftet også teaterhuset navn til Rosendal internasjonale teater.

Trondheim kommunes kulturpris innenfor det profesjonelle kunst- og kulturlivet ble mottatt av Per Ananiassen.

Kulturprisen, fritidskulturlivet

Prisen innen fritidskulturlivet går til Jødisk kulturfestival. Festivalen har som formål å presentere en av byens minoriteters kultur for et bredt publikum i byen. Gjennom sitt program viser festivalen hvordan religion, språk, tradisjon og historie har påvirket ulike kunstformer, og gitt impulser til nye uttrykk. Festivalen er en brobygger mellom jødisk kultur- og religionsutøvelse og byens befolkning som gjør den svært viktig for Trondheim. Mangfoldet i kulturuttrykk og tilbud til ulike aldersgrupper. Festivalen hadde 10 års jubileum i 2020, og har vokst seg stor gjennom ildsjelers og mange frivilliges innsats.

Trondheim kommunes kulturpris innen fritidskulturlivet ble delt ut til Jødisk kulturfestival ved Rita Abrahamsen.

Sist oppdatert: 25.03.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006