Hjem NyheterEiendomsskatt i nye Trondheim kommune

Eiendomsskatt i nye Trondheim kommune

Fra politisk hold, gjennom vedtak i Fellesnemnda for Trondheim og Klæbu 21.05.2019, er det besluttet at det skal gjennomføres en fullstendig omtaksering av alle eiendommer i nye Trondheim kommune.

Luftfoto av Trondheim sentrum

Nye takster skal legges til grunn for utskriving av eiendomsskatt fra og med 2022. Dette for å oppnå en mest mulig rettferdig skattebelastning, og forhindre utilsiktede endringer for den enkelte skattebetaler. 

Vedtaket er fattet ut fra et ønske om å unngå bruk av statens formuesverdier fordi disse i liten grad sikrer en god likebehandling av kommunens innbyggere. Det er flere ulemper ved bruk av de statlige takstene:

  • Skattegrunnlaget er ufullstendig, da 15 prosent av objektene mangler. Dette medfører at det må benyttes egne takster for disse.

  • Det er generelt mange feil i skatteetatens register.

  • Skatteetatens boligverdier avspeiler markedsforholdene i kommunen på en dårligere måte enn eget takstgrunnlag. Ved egen taksering deles kommunen opp i mange flere og mindre soner etter en analyse av markedsverdier, mens skatteetatens takster er basert på en inndeling av kommunen i bare fire soner. 

Valg av lokal taksering medfører noe høyere kostnader frem mot ikrafttredelsen av nye takster, men vil medføre lavere årlige vedlikeholdskostnader.

I den forbindelse er det utarbeidet et grovt anslag over kostnader ved en slik taksering. Her har man foreløpig kommet frem til ca 50 millioner kroner, basert på erfaring med slikt arbeid tidligere og på bakgrunn av kostnader andre større kommuner i Norge har rapportert. En del av disse kostnadene knytter seg til kommunalt ansatte og datasystemer for å forvalte eiendomsskatten. En annen del av disse kostnadene knytter seg til selve takseringsjobben som må gjøres. Om kommunen velger å kjøpe denne tjenesten eller opprette egne midlertidige stillinger til takseringen er ikke avklart.

Uansett er det viktig å poengtere at kostnaden med å besiktige hver enkelt eiendom på stedet er knyttet til lovkrav, for å sikre tilstrekkelig dokumentasjon ved fastsettelse av takst. Rådmannen vil legge frem sak for bystyret i ny Trondheim kommune hvor det blir gjort nærmere rede for både gjennomføringen av omtakseringen samt et mer nøyaktig anslag på kostnader og finansiering. 

Les mer om dagens eiendomsskatt i Trondheim kommune.

Publisert: 12.08.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?