Hjem NyheterSkole- og barnehagestart høsten 2020

Skole- og barnehagestart høsten 2020

Hvordan påvirker koronapandemien hverdagslivet på byens skoler og barnehager? Kan du bli med førsteklassingen på skolen? Hva betyr gul beredskap og hva gjør skolene hvis det oppstår smitte?

Bilde av øvre del av en blå skolesekk med to blyanter i lomma som er foran på sekken.

Vi spurte kommunalsjef for skole, Eva Elisabeth Belboe, kommunalsjef for barnehage, Ella Ingdal, kommuneoverlege Betty Pettersen, rektor ved Ila skole, Trude Mathiesen og barnehagestyrer ved Øya barnehage, Gunn Kristin Hansvold.

Hvordan blir skolestarten 14. august?

Det vil være lokale forskjeller ut fra elevtall og skolebygg, men samtlige skoler er opptatte av at smittevernreglene følges.

Vi planlegger og utformer praksis for gult nivå og det er fortsatt tre grunnpilarer for alle - i prioritert rekkefølge:

 1. Syke personer skal ikke være på skolen
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakt mellom personer

Hva betyr det egentlig at skolen er i gul beredskap?

Trafikklysmodellen er innført spesielt for å tilpasse kontaktreduserende tiltak og forsterket renhold. Det overordnete målet ved gult og rødt nivå er at barn og ansatte har et begrenset antall kontakter og å holde oversikt over disse.

Kan foreldrene til førsteklassingene være med på starten av første skoledag som vanlig?

I smittevernveilederen står det at foresatte kan levere og hente ungene sine som normalt såfremt de er friske. Likevel skal det ikke være ansamling av personer, som det jo gjerne er ved skolestart for 1. trinn, og voksne må huske å overholde enmetersregelen.

Det vil derfor være vanskelig at foreldre følger barna sine inn i klasserommene. Mange skoler deler opp dagen og har invitert mindre grupper av skolestartere til ulike tidspunkt. Erfaringsmessig ser vi at stort sett alle skolestarterne greier å gå inn sammen med de andre elevene og læreren sin uten at foresatte trenger å bli med. Mange av elevene har dessuten være på SFO.

Bilder av barn i regntøy på SFO som leker i vann.

Vi oppfordrer derfor skolene til å oppholde seg mest mulig utendørs, slik at flest mulig får med seg den store begivenheten første skoledag er. Også her vil det være lokale tilpasninger.

Skal alle trinn starte til samme tid eller blir det til ulike tider?

Dette vil variere fra skole til skole. Noen skoler har egne innganger for hvert trinn, mens andre har maks to innganger og trapper for alle trinn. Lokale tilpasninger er derfor nødvendig for å unngå køer og store ansamlinger.

Hvilke tiltak er satt inn for å forhindre smitte?

Skolene vil sørge for oppfriskning av smittevernkunnskapen hos ansatte, elever og foreldre. I dette inngår å være nøye med at ingen syke skal møte på skolen, at hånd/hostehygiene overholdes, skjerpet renhold gjennomføres og at det søkes å redusere kontakt mellom elever, mellom elever og voksne og mellom voksne.

Skolene har fått informasjon om gjeldende regler og lenker til Udir og Folkehelseinstituttet som de skal gå gjennom med de ansatte i planleggingsuka, samt spørsmål som de må diskutere ut i fra lokale forhold.

Vil det være antibac-stasjoner rundt om på skolene?

Det vil være antibac-stasjoner både på skolene og med i sekken på uteskoleaktiviteter.

Klassene, eller gruppene på samme trinn, er ofte sammen. Hvor store kan kohortene være?

Hele klasser regnes som kohorter. Definisjoner fra Utdanningsdirektoratet sier at for SFO og 1.-7. trinn er klasse mellom 25 og 30 elever for 8.-10. trinn er klassen på 30 elever.

Også her vil det være lokale tilpasninger ut i fra antall elever på skolen. Kunnskapsministeren uttalte på pressekonferansen tirsdag at det ikke er i skole/barnehage det skal være de største begrensningene, det er ikke der smitten oppstår. Skoledagen skal oppleves så normal som mulig for elevene.

Bilde av to hender som er malt i alle regnbuens farger

Kan alle trinn være ute i skolegården samtidig?

Kohortene (som ikke samarbeider) bør ha ulike områder å leke i ute. Disse kan bruke uteområder etter hverandre og det er ikke nødvendig å rengjøre områdene før et bytte. Flere kohorter kan være ute samtidig. For å holde avstand mellom kohortene, kan lekeplassen deles inn i soner.

Her vil det også være lokale variasjoner ut i fra størrelse på skolegård og uteområder.

SFO har vært åpen en stund og nå starter alle trinn på skolene. Hvordan vil det foregå?

Smittevernveilederen sier at det skal være trinnvise kohorter på SFO. Kohortene (i skole) bør opprettholdes også på SFO. Avhengig av antall elever kan det for eksempel organiseres trinnvis, eventuelt andre løsninger som ivaretar begrenset antall kontakter.

SFO og skole må samarbeide om kohorter og utetid/areal. SFO prioriteres på uteareal mens andre klasser er på skolen og elevene bør ha egen spise- og aktivitetsplass på SFO.

Vil det serveres mat på SFO eller må man ta med matpakke?

Her vil det være lokale tilpasninger ut i fra fysiske forhold. Noen vil få mat på SFO, andre vil bli bedt om å ta med matpakke.

For 1.-7. trinn sier veilederen at

 • barna skal ikke dele mat og drikke
 • mat kan tilberedes på skolen etter gjeldende retningslinjer
 • mat bør serveres porsjonsvis
 • barna bør spise i sine kohorter. Ved felles spiserom, bør kohortene spise til forskjellig tid. Bord og stoler bør vaskes av etter hver gruppe.

For 8.-10. trinn sier veilederen at

 • elevene skal ikke dele mat og drikke
 • elevene bør sitte på hver sin pult når de spiser
 • mat kan tilberedes på skolen i henhold til gjeldende retningslinjer for kantiner og serveringssteder
 • mat bør serveres porsjonsvis
 • ved felles kantine, bør ulike kohorter sitte sammen.

Vil gymtimene foregå som normalt?

Vi anbefaler at kroppsøvingstimene foregår utendørs de to første ukene til vi har bedre oversikt over smittesituasjonen.

Hva skjer hvis det blir påvist smitte hos en elev eller ansatt ved en skole?

Smitteoppsporingen vil da vurdere hvor vedkommende er smittet og hvem han/hun kan ha smittet. Ut i fra dette vil det bli vurdert hva som skal gjøres videre.

Hva skjer hvis det blir påvist smitte hos en nærkontakt til elever eller ansatte?

Smitteoppsporingen vil vurdere situasjonen og avklare behov for testing, karantene og informasjonsgivning.

Hvor kan foresatte skaffe seg informasjon om hvilke regler som gjelder ved sin skole?

Skolene vil sende ut informasjon til de foresatte via meldeboka.

Regler i barnehagene

Barnehagene i Trondheim har ulike forutsetninger og det vil forekomme lokale tilpasninger på lik linje som skolene.

Hvordan tar barnehagene imot nye barnehagebarn?

Oppstart i barnehagen starter ofte allerede før sommerferien, eller den dagen vi får beskjed om at de har takket ja til plass. Det vil si at forberedelser for å ta imot nye foreldre og barn kan starte en god stund før selve dagen for oppstart.

Barnehagene sender gjerne ut velkomstbrev og flere har gjennomført digitale møter i forkant. I år har det nok vært stort fokus på å kunne gi en grundig informasjon om smittevernrutiner, da dette er et samarbeid mellom ansatte og foreldre.

Får foreldre være i barnehagen med barna som er på barnehagetilvenning?

Her vil det være lokale variasjoner. Noen organiserer det slik at man blir kjent på uteområdet, noen har egne rom inne i barnehagen, mens andre igjen omorganiserer barnegruppene slik at det er færre samlet på en gang. Barnehagene praktiserer god avstand mellom ansatte og foreldre samt vasking av overflater og kontaktpunkter. Smittevernrutinene følges også nøye.

Hva betyr det egentlig at barnehagen er i gul beredskap?

Det betyr at barnehagen arbeider for å tilpasse kontaktreduserende tiltak, det er forsterket renhold, man begrense antall kontakter og man holde oversikt over disse.

Gul beredskap betyr at det kan organiseres for noe større kohorter enn det var i rød beredskap. Det åpnes da for en lettere organisering med tanke på ansattes arbeidstid og barns oppholdstid. Men det er viktig å presisere at vi ikke er på grønn sone og at de øvrige smitteverntiltakene må følges også i gul sone.

Bilde fra barnehage. En barnehånd som skjærer opp grønnsaker på ei fjøl.

Må barna ha med mat til alle måltider eller serveres det mat i barnehagene?

Her vil det også være lokale variasjoner på grunn av ulike lokale forutsetninger og tilpasninger. Noen serverer måltider og da skjer det i porsjoner til hvert enkelt barn. På de enhetene som har matpakke til alle måltider har foreldre betalingsfri kost og avgjørelsen er tatt i samråd med Brukerrådet. Måltider skjer i de faste kohortene og overflater vaskes over.

Vil uteområdene fortsatt deles opp, evt hvordan?

Mange barnehager har utetid til ulike tidspunkt i løpet av dagen. Ofte er de yngste ute før lunsj da de sover etter lunsj. For å kunne ha færre samlet inne er mange avhengige av uteområdet for å klare å dele inn i kohorter og dermed kan det bli mange ute samtidig.

Noen har kart over uteområdet sitt og andre rullerer på ulike soner ute. For små barn kan inndeling av uteområdet bli utfordrende og vanskelig å forholde seg til.

Selv om organiseringen av barnehagehverdagen er annerledes og for mange krevende gjør alle sitt beste for at barna skal oppleve gode dager samtidig som vi skal følge smittevernrutinene.

Veilederen sier at to kohorter kan samarbeide for praktisk gjennomføring av barnehagedagen (fortrinnsvis ute). Kohortene (som ikke samarbeider) bør ha ulike områder å leke i ute. Disse kan bruke uteområder etter hverandre og det er ikke nødvendig å rengjøre områdene før bytte. Flere kohorter kan være ute samtidig. For å holde avstand mellom kohortene, kan lekeplassen deles i soner.

Hva skjer hvis det blir påvist smitte hos et barn eller ansatt ved en barnehage?

Smitteoppsporingen vil da vurdere hvor vedkommende er smittet og hvem den kan ha smittet. Ut fra dette vil smitteoppsporingen vurdere tiltak på individnivået og sammen med styrer og andre vurdere større tiltak i barnehagen, blant annet hvilken informasjon som skal gis ut.

Ved påvist smitte vil enhetsleder få beskjed og da iverksette de tiltak som er nødvendig, f.eks sørge for at barnehagen blir “smittevasket”, og bidra med kunnskap om hvem som har vært på gruppe med hvem osv. Nettopp derfor er det så viktig at vi (nå når vi er på gult nivå) opprettholder kohortene våre. Og ikke minst at både foresatte og ansatte får god og nøktern informasjon. Meldeboka er et godt og viktig verktøy. Det er viktig å berolige og trygge alle, både små og store.Kommunalsjefen får beskjed med en gang smitte er påvist.

Bilde av reagensrør med merkelapp hvor det står covid-19

Hva skjer hvis det blir påvist smitte hos en nærkontakt til barna eller ansatte?

Smitteoppsporingen vil vurdere situasjonen og avklare behov for testing, karantene og informasjonsgivning. Vi har tett kontakt med de involverte i sporingsarbeidet når smitte oppstår. Barnehagene er ulikt utformet rent fysisk, vi har ulike aktiviteter fra dag til dag og alt dette kan ha betydning for hvilke tiltak barnehagen setter inn.

Hvilke tiltak er satt inn for å forhindre smitte?

Barnehagene vil sørge for oppfriskning av smittevernkunnskapen hos både ansatte, barn og foreldre. Det er viktig at ingen syke møter i barnehagen, at hånd/hostehygiene overholdes, at skjerpet renhold gjennomføres og at det søkes å redusere kontakt mellom barna, mellom barn og voksne og mellom voksne - med spesiell vekt på det siste fordi de to første tiltakene er vanskelige å gjennomføre konsekvent i barnehagene.

Det er vanskelig for både foreldre og ansatte i barnehagen å f.eks vurdere forkjølelsessymptomer hos barna. Nå går vi høsten i møte, og snufsende barn er vel mer regelen enn unntaket. Vi er helt avhengige av en tett og god dialog med foreldrene for å sammen vurdere situasjonen i hvert enkelt tilfelle.

At barnehagene er forsiktige, eller “strenge” kan forståelig nok oppleves frustrerende. Men nettopp dette med at syke ikke skal være i barnehagen er et viktig tiltak for å hindre smittespredning. Jeg håper og tror at tett og åpen dialog vil føre til gode løsninger som alle parter kan leve med.

Vil dere være antibac-stasjoner rundt om på barnehagene?

Antibac er tilgjengelig ved de fleste portene og på alle møte/samtalerom. Barn, foreldre og ansatte vasker hender der vask er tilgjengelig.

Denne artikkelen finnes også på andre språk - this article is also translated to other languages

Sist oppdatert: 06.01.2021

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004