Avtale om nye områdesatsinger på plass

Varaordfører Mona Berger og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik signerte tirsdag 13. desember intensjonsavtalen om de to nye områdesatsingene i bydelene Lademoen og Tempe-Sorgenfri i Trondheim.

Sist oppdatert: 13.12.2022

Varaordfører Mona Berger og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik signerte tirsdag 13. desember intensjonsavtalen om områdeløftene.
Varaordfører Mona Berger og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik.

Trygg på å lykkes

- Jeg vet at Trondheim kommune har gode erfaringer fra arbeidet med områdesatsing på Saupstad-Kolstad. Og jeg er trygg på at de vil lykkes på Lademoen og på Tempe-Sorgenfri også, sier kommunal og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Staten bidrar med totalt 16,4 millioner kroner i år og neste år i de to nye områdesatsingene i Trondheim.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik under arrangementet i Lademoen bydelshus.
Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik under arrangementet i Lademoen bydelshus.

Bedre livskvalitet og mindre sosial ulikhet

Områderettet innsats skal bidra til bedre miljø, boforhold og levekår i et geografisk avgrenset område. Innsatsen er et samarbeid mellom stat, kommune og lokalsamfunn. Gjennom en helhetlig og tverrfaglig innsats i et byområde i en avgrenset periode, er målet å bedre livskvaliteten til innbyggerne, og å bidra til å utjevne sosial ulikhet mellom de ulike levekårssonene i byen.

Lokal forankring og medvirkning for å lykkes

Metodikken skal styrke et områdes egne ressurser ved å se tjenester, ressurser, sosiale og fysiske forhold i sammenheng. Lokal forankring og medvirkning er en forutsetning for å lykkes.

- Et av de viktigste virkemidlene for å lykkes er å skape dialog mellom de som bor i bydelen og aktørene i området, sier varaordfører Mona Berger.

I 2021 ble områdeløft for Saupstad-Kolstad avsluttet og to nye områdesatsinger ble etablert for Lademoen og Tempe-Sorgenfri. Tirsdag ble intensjonsavtalen mellom regjeringen og Trondheim kommune underskrevet på Lademoen bydelshus.

Varaordfører Mona Berger og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik signerte tirsdag 13. desember intensjonsavtalen.
Varaordfører Mona Berger og kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik under signeringen.

Ønsker en bydel for alle

Arbeidet i de to bydelene er godt i gang. I et langsiktig perspektiv kan områdesatsingene bidra til å påvirke byutvikling, boligsammensetning, nærmiljø og styrke opplevd trygghet og kriminalitetsforebyggende arbeid i begge bydeler. Samtidig er det behov for strakstiltak som kan bidra å snu en negativ utvikling og gi økt trygghetsfølelse for innbyggerne.

- Vi må bygge en bydel som er så flott at alle typer mennesker, fra alle lag i samfunnet, ønsker å flytte hit. Det er når vi får til den miksen at vi får de beste bydelene, sier varaordfører Mona Berger.

Flere arbeid er allerede på gang

Barnas nærmiljø Tempe-Sorgenfri

Barnas nærmiljø Tempe-Sorgenfri er et prosjekt i områdesatsingen ledet av Nardo skole. Målet er at barn og unge og deres familier skal bli bedre inkludert i nærmiljøet på Tempe- Sorgenfri gjennom at familienes ressurser mobiliseres og at det etableres sosiale møteplasser og økt aktivitetstilbud i bydelen. Prosjektet på Tempe- Sorgenfri har lykkes med å få til et godt samarbeid mellom kommunale og lokale aktører i området.

Sammen på Lademoen

“Sammen på Lademoen” er en del av utprøvingen av Innbyggernes modell (0-24). Flere av aktørene i bydelen, både kommunale enheter, private aktører og frivilligheten, har gått sammen for å se på hvordan de kan hjelpe innbyggerne tidligere og bedre.

Bomiljøprosjekt på Lademoen

Det pågår også et bomiljøprosjekt på Lademoen. Målet er å styrke bomiljø og opplevelse av trygghet og trivsel i de kommunale boligene på Lademoen. Gjennom kartlegging av beboernes vurdering og opplevelse av eget bomiljø, prøves det ut nye tiltak og arbeidsmetoder som kan styrke bomiljøet og etablere arenaer for møter for beboere på tvers av generasjoner og kultur.

Testbiblioteket på Buran

Den 12. september åpnet et nytt “testbibliotek” på Buran. Frostaveien 2 skal etter hvert utvikles til å bli et stort kulturhus med mange spennende tilbud, inkludert et permanent bibliotek. Bygget skal bli en møteplass i bydelen, og innbyggerne vil bli invitert til å ta del i prosessene rundt hva dette bygget san bli og brukes til. Kulturhuset med bibliotek ligger i direkte tilknytning til Buranparken, som er under bygging, og vil ferdigstilles sommeren 2023.

Byutvikling

Fant du det du lette etter?

Gå til toppen

arrow_upward