Hjem NyhetssakerDu skal registrere deg og testes for covid-19 ved ankomst til Norge

Du skal registrere deg og testes for covid-19 ved ankomst til Norge

Alle som kommer inn til Norge, enten med bil, båt, fly, eller på annen måte, skal teste seg for covid-19. Dette gjelder alle, vaksinerte og uvaksinerte, norske statsborgere og borgere fra andre land.

Sist oppdatert: 03.12.2021

Foto av kvinne som tar koronatest
Alle som reiser inn i Norge skal nå registrere seg og ta en test. I denne artikkelen får du informasjon om hvilke regler som gjelder, og hva du plikter å gjøre.

You will find this text in english at the bottom on this page.

Det er alle innreisende sitt personlig ansvar å følge de nye reglene. Alle som ankommer landet skal fylle ut skjema for innreiseregistrering.

Les mer om reglene her

Skjema for innreiseregistrering

Du må fylle ut skjema for innreiseregistrering når du reiser inn til Norge, uavhengig av hvor du kommer inn i landet, eller på hvilken måte du reiser. Dette gjelder både nordmenn som kommer hjem, og utenlandske besøkende til landet.

Etter fullført registrering får du en kvittering som skal vises frem til myndighetene når du blir bedt om det. Reisen kan kun registreres når det er mindre enn 72 timer til innreisetidspunkt. Barn under 16 år trenger ikke å fylle ut skjema.

Skjema for innreiseregistrering

Test på grenseovergangen

Hovedreglene er at du skal ta en hurtigtest på grenseovergangen. Du skal vente ved grensen til prøveresultatet foreligger, så sant det er praktisk mulig. Er hurtigtesten positiv så skal du ta en ny test på en kommunal teststasjon (PCR-test).

Ved Trondheim lufthavn er det nå etablert teststasjon for alle som kommer inn i landet med fly.

Ikke mulig å teste seg på grensa?

Dersom du kommer inn i landet på et sted der det IKKE er teststasjon på grensen, så må du selv sørge for å teste deg ved en teststasjon, eller ta en selvtest innen 24 timer etter at du kommer inn i landet. Du skal bruke en CE-registrert hurtigtest.

Er selvtesten positiv skal du ta en PCR-test snarest mulig, og senest innen 24 timer. I Trondheim kan du bestille slik test via våre nettsider.

Skal bruke munnbind

Alle innreisende som er over 12 år skal bruke munnbind der det ikke er mulig å unngå nærkontakt med andre helt til det foreligger et negativt testresultat på prøvene du tok ved ankomst eller innen 24 timer etter ankomst dersom du ikke ble testet på grenseovergangen.

Barn under 16 år skal ikke testes der det er uforholdsmessig krevende å få tatt testen av barnet.

Noen grupper har unntak fra kravet om test etter ankomst, se covid-19-forskriften § 4d (lovdata.no). Dette gjelder blant annet yrkessjåfører som kjører inn i landet, togpersonell og flypersonell. Se covid-19-forskriften for detaljer.

En oppfordring

Trondheim kommune og Statsforvalteren i Trøndelag oppfordrer arbeidsgivere, organisasjoner, studiesteder og andre til å opplyse personer de vet skal ankomme Norge, eller ansatte og andre som skal ut på en utenlandsreise, om reglene for testing ved innreise til landet.

Statsforvalteren har laget denne infofilmen som vi oppfordrer alle om å dele på sine sosiale medie-plattformer.

You must register and get tested for covid-19 when you enter Norway

Anyone who enters Norway, whether by road, sea, air, or any other way, must get tested for covid-19. This applies to everyone, vaccinated or unvaccinated, Norwegian citizens and citizens of other countries.

Everyone who travels to Norway is personally responsible for following the new rules. Everyone who arrives in the country must also fill in the form for registering their entry into Norway.

Read more about the rules here

Form for entry registration

You must fill in the form for entry registration when you enter Norway, regardless of where you enter the country or how you are travelling. This applies both to Norwegians returning home and people from other countries who are visiting Norway.

When you have completed the registration, you will get a receipt that you must present to the authorities when you are asked for it. The journey can only be registered when there are less than 72 hours until the time of entry. Children under the age of 16 do not need to fill in the form.

Form for entry registration

Getting tested at border crossings

The main rule is that you must take a rapid test at the border crossing. You must wait at the border until the test result is available, as long as this is possible in practice. If the rapid test is positive, you must take a new test at a municipal testing centre (PCR test).

At Trondheim Airport, Værnes, testing facilities have now been provided for everyone who enters the country by air.

Not possible to get tested at the border?

If you enter Norway at a place where there is NO testing centre at the border, you must make sure to get tested at a testing centre or take a self-test within 24 hours after you enter the country. You must use a CE-registered rapid test.

If the self-test is positive, you must take a PCR test as soon as possible, and at the latest within 24 hours. You must contact the municipality where you are staying to book an appointment for a PCR test.

Must wear a face mask

All travellers entering the country who are over the age of 12 must use a face mask where it is not possible to avoid close contact with others until they get a negative test result from the tests taken on arrival, or within 24 hours of arrival if they were not tested at the border crossing.

Children under the age of 16 years should not be tested if it is disproportionately demanding for the child to take the test.

Norway has some exceptions to the requirement for testing after arrival – see Section 4d of the covid-19 regulations (lovdata.no, in Norwegian). These exceptions include drivers of commercial vehicles who drive into the country, train personnel and flight personnel. See the covid-19 regulations for details.

Please help to inform arriving travellers

Trondheim municipality and the County Governor in Trøndelag urge employers, organizations, educational institutions and others to inform people they know will be arriving in Norway, as well as employees and others who are about to travel abroad, about the rules for getting tested when they enter the country.

Korona

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006