Om bærekraftssenteret

Om bærekraftssenteret

FN utpekte i 2019 Trondheim som en foregangskommune innen bærekraftig utvikling. Statusen som et “Geneva UN Charter Centre of Excellence” har kommunen fått for det utviklingsarbeidet Trondheim kommune gjør sammen med andre kunnskapsmiljøer i regionen. Kommunedirektøren etablerte i juni 2020 et sekretariat, Bærekraftssenteret, som videreutvikler samarbeidet i regionen med vekt på mulighetene som FN-statusen gir.

Bilde fra Climathon

Hva er bærekraft og bærekraftig utvikling?

Det finnes mange måter å snakke om bærekraft på. Derfor er det nyttig å avklare hva vi forstår med begrepene. Bærekraftig utvikling handler om utvikling som ivaretar behovene til dagens generasjon samtidig som vi sørger for at kommende generasjoner blir i stand til å ivareta sine behov.

Vi snakker om at noe er “bærekraftig” med utgangspunkt i FNs 17 bærekraftsmål, 169 delmål og 232 indikatorer. Det finnes med andre ord noen internasjonalt anerkjente måter å måle hvor bærekraftig et samfunn er. Målene dekker både sosiale og økonomiske forhold, i tillegg til mål for natur, klima og miljø. Samfunnets bærekraft måles med andre ord i tre dimensjoner, der hensynet til folk og penger skal balanseres mot planetens tåleevne.

Hva er Bærekraftssenteret?

Bærekraftssenteret er per 1. oktober 2020 et samarbeid mellom Trondheim kommune, Trøndelag fylkeskommune, Kommunenes Sentralforbund, NTNU, SINTEF, Næringsforeningen i Trondheimsregionen og Trøndelags Europakontor.

Trondheim kommune er vertskap, eller sekretariat, for samarbeidet. Utgangspunktet for partnerskapet er å finne og utnytte muligheter for bærekraftig verdiskaping i regionen, og dermed bidra til bærekraftig omstilling med Trøndelag som utgangspunkt. I samarbeid med FN evalueres for tiden nærmere 30 kommuners bærekraft, og funnene fra denne evalueringen brukes så til å koble lokale behov og muligheter til tilgjengelige løsninger og ressurser.

For at overgangen fra data til løsninger skal bli mest mulig effektiv utvikler og tester partnerne nye verktøy og arbeidsformer. Resultatene fra denne utprøvingen deles både med FN og med andre regioner i Norge gjennom det nasjonale Bærekraftsnettverket.

Hvorfor er bærekraft viktig?

Grovt sett er det tre grunner til å jobbe med bærekraft. For det første har Norge forpliktet seg til å nå bærekraftsmålene, og regjeringen har pekt på bærekraftsmålene som det politiske hovedsporet for utviklingen av Norge og verden.

For det andre er alternativet til bærekraftig utvikling at vi i verste fall bruker opp ressursene til neste generasjon, ikke minst viktige naturressurser.

For det tredje representerer bærekraftig utvikling en stor mulighet for bærekraftig verdiskaping, nye løsninger og langsiktig sysselsetting. Med andre ord lønner det seg å gå i en bærekraftig retning.

Hva betyr bærekraftsmålene for Trondheim?

Formannskapet har besluttet (PS 164/20) at bærekraftsmålene skal innarbeides i kommunens planprosesser, budsjettprosesser og rapportering. Trondheim har som mål å være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby, og formannskapet ønsker at byens status som universitetskommune og foregangskommune (FN-status) brukes aktivt til å synliggjøre kunnskapsmiljøer og løsninger fra Trondheimsregionen både nasjonalt og internasjonalt.

For å nå bærekraftsmålene må kunnskapen om målene være god både i kommunen og i resten av samfunnet. Kommunedirektøren innarbeider derfor bærekraftsmålene i kommunens ledelses- og kompetanseutvikling, samt i arbeidet med innbyggerinvolvering. Bærekraftig utvikling skal skje innenfor rammen av partssamarbeidet, og ansattes erfaring og kompetanse skal brukes aktivt for å finne de beste løsningene.

Kommunikasjon rundt tiltak og veivalg både internt og eksternt er viktig for å lykkes, og det utarbeides derfor en kommunikasjonsplan for arbeidet med bærekraftsmålene, der gode eksempler fra enkeltenheter og bydeler synliggjøres.

Bilde av direktør for næring, samferdsel og miljø, Kristian Dahlberg Hauge og kommunedirektør Morten Wolden foran bærekraftsmålbokser

Hvordan måler vi bærekraft?

Bærekraftssenteret er en forlenget arm av FNs program for smart og bærekraftig utvikling av byer og lokalsamfunn, United for Smart and Sustainable Cities Implementation Program (U4SSC IP).

Kjernen i Programmet er en standard for måling, utviklet og forvaltet av 17 FN-organisasjoner under ledelse av FNs økonomiske kommisjon for Europa (UNECE), FNs Telekommunikasjonsunion (ITU) og FNs bosettingsprogram (UN Habitat).

Det finnes ulike måter å måle bærekraft på. Styrken til U4SSC er at målingen er utviklet i dialog med næringslivet. Det betyr at når kommunene identifiserer et gap så er det lettere å forstå hva det er mulig å gjøre fordi det allerede finnes løsninger tilgjengelig. I de tilfeller der en kommune får et godt resultat kan informasjonen brukes av andre kommuner til å undersøke hva som gjøres riktig.

Hvordan samarbeider Bærekraftssenteret med FN?

Samarbeidet mellom Trondheim kommune og FN er forankret i en egen samarbeidsavtale vedtatt av formannskapet (PS 198/19). Utgangspunktet for samarbeidet er FNs 2030-agenda, bærekraftsmålene og FNs charter for bærekraftige bosteder og prinsipper for utvikling av tilstrekkelige, anstendige, rimelige og sunne bosteder.

Bærekraftssenteret er en forlenget arm i Norge av FNs program for smart og bærekraftig utvikling (U4SSC IP), og veileder kommunene i Bærekraftsnettverket i bruk av FNs målestandard for evaluering av egen bærekraft. FN bruker erfaringene fra Norge til å utarbeide veiledere og bygge kompetanse i andre FN-land slik at flere å nå bærekraftsmålene.

 

Hva har vi gjort i 2021?

PDF av Annual Review til Bærekraftsenteret

PDF av Annual Review til Bærekraftsenteret på Norsk

 

Praksisplasser

Bærekraftssenteret har til enhver tid en gruppe studenter i praksis. Studentene er en viktig del av hverdagen i senteret, og bistår enten på frivillig basis eller som en del av sine studieprogrammer ved universitetet. Blant oppgavene som studentene ivaretar for senteret er data og analyse, kurs og opplæring pluss digital kommunikasjon.

Næringssamarbeid

Samarbeid mellom kommuner og næringsliv er en forutsetning for å nå Bærekraftsmålene. For å forsterke arbeidet til senteret er det utviklet en modell for samarbeid med næringslivet. Gjennom næringssamarbeidet blir bedriftene involvert i kompetanseutvikling og opplæring, prosjektutvikling og sertifisering / evaluering med vekt på bærekraftsmålene.

Bærekraftige matsystemer

Trøndelag er en viktig global aktør innen mat og matteknologi. En av satsingsområdene for Bærekraftsenteret i 2020/21 er utvikling av prosjekter knyttet til bærekraftig matsystemer med vekt på eksisterende og fremtidige verdikjeder i regionen.

Kontaktgruppene

Bærekraftsenteret består i tillegg til et sekretariat av to kontaktutvalg. Det interne kontaktutvalget sørger for at senterets arbeid er godt forankret på tvers av kommunens tjenesteområder. Den eksterne kontaktgruppen sørger for den løpende samordningen av senterets arbeid opp mot strategiske partnere som NTNU, SINTEF og Trøndelag fylkeskommune.

Strategisk råd

Senterets strategiske partnere bidrar til å legge de overordnede føringene for senterets arbeid gjennom et strategisk råd. Rådet møtes hvert halvår.

Kontakt oss

  • Besøksadresse: Bytorget, Erling Skakkes gate 14, 7013 Trondheim
  • Postadresse: Trondheim kommune, Bærekraftssenteret, Postboks 2300 Torgarden, 7004 Trondheim
  • Telefon: 72 54 00 00
  • E-post: UN-centre.secretariat@trondheim.kommune.no

Sist oppdatert: 15.03.2022

A03-P1-EPI006