Hjem Om kommunenKunngjøringerHøring - Forskrift om adgang til å føre tilsyn med bygninger og eiendommer i områder med tett trehusbebyggelse og i murgårder med trebjelkelag, Trondheim kommune, Trøndelag

Høring - Forskrift om adgang til å føre tilsyn med bygninger og eiendommer i områder med tett trehusbebyggelse og i murgårder med trebjelkelag, Trondheim kommune, Trøndelag

Bakgrunn

Som følge av at Klæbu kommune og Trondheim kommune er slått sammen, må lokale forskrifter vedtas for den nye kommunen. I henhold til forskrift om sammenslåing av Klæbu kommune og Trondheim kommune § 3, er frist for fastsetting av nye forskrifter 1. januar 2021. 

Kommunedirektøren legger herved fram forslag til lokal forskrift om adgang til å føre tilsyn med bygninger i områder med tett trehusbebyggelse og i eldre murgårder med trebjelkelag. Forskriften er en videreføring av lokal forskrift om tilsyn, vedtatt av Trondheim bystyre 29.10.09, men med noen materielle endringer.

Lokal tilsynsmyndighet er kommunen, ifølge brann- og eksplosjonsvernloven § 32. Tilsynsmyndigheten er videredelegert til Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS gjennom selskapsavtalen.

Kommunedirektørens vurdering

Tilsyn er et sentralt virkemiddel for å følge opp at bygningseiere ivaretar sine plikter til forsvarlig brannsikkerhet. Brann- og eksplosjonsvernloven § 13 pålegger kommunene å registrere og føre tilsyn med bygninger hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. Bygg som er gjenstand for slik regelmessig og systematisk tilsyn fra kommunens side, benevnes ”særskilte brannobjekter”. Kriteriene for særskilte brannobjekter er imidlertid slik at flere kategorier av bygg faller utenfor det lovpålagte tilsynet, selv om de vurderes å ha høy brannrisiko lokalt. Ved å vedta en lokal forskrift får kommunen adgang til å føre tilsyn i bygg som faller utenfor de nasjonale kriteriene. Hjemmelen finnes i brann- og eksplosjonsvernloven § 13, 4. ledd, der det heter at ”Kommunestyret selv kan fastsette lokal forskrift om tilsyn med andre byggverk m.m. enn de som er omfattet av første ledd”.

Den lokale risiko- og sårbarhetsanalysen avdekker to bygningstyper hvor det er behov for lokal tilsynsforskrift: tett trehusbebyggelse og eldre murgårder med trebjelkelag (såkalte «1890-gårder»). Her er brannrisikoen høy; begge bygningstypene har svake brannskiller internt i bygningene, noe som innebærer at brann kan spre seg raskt og forårsake at både liv og kulturhistorisk verdi går tapt. De eldre trebygningene har dessuten svake brannskiller mellom eiendommene, hvilket kan føre til at flere bygninger - hele kvartaler - blir ødelagt ved brann. Dette har vi sett flere eksempler på, blant annet Nordre-brannen i 2002. Den eldre tette trehusbebyggelsen og 1890-gårdene utgjør en viktig del av bebyggelsen som gir Trondheim særpreg og som det er stort ønske om å bevare. Brann er den største trusselen mot den verneverdige bebyggelsen og branntilsyn er derfor avgjørende. «Det er forebyggende brannvernarbeid som skal til for å unngå at Trondheim rammes av flere storbranner.» (Trondheim kommune, Revisjon og resultatkontroll (2003) Forebyggende brannvern – etter brannen på Nordre.)

Den lokale forskriften fra 2009 gir brann- og redningstjenesten adgang til å føre tilsyn i tre bygningstyper, mens det nye forslaget kun omfatter de to typene bygninger som er nevnt ovenfor. Kategorien omsorgsbolig foreslås fjernet. Det anses ikke lengre som hensiktsmessig eller nødvendig at den lokale forskriften omfatter omsorgsboliger, siden denne typen bygning i dag blir vurdert og fulgt opp som ordinære særskilte brannobjekt. Tilsyn i de andre bygningstypene, tett trehusbebyggelse og eldre murgårder med trebjelkelag, foreslås videreført i den lokale forskriften i tråd med risikobildet i regionens risiko- og sårbarhetsanalyse.

Den lokale forskriften ilegger ikke huseiere krav til brannsikring utover kravene som allerede er fastsatt i brann- og eksplosjonsvernloven med tilhørende brannforskrifter. Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS gjennomfører alle tilsyn i samsvar med sentralt fastsatte regler som gjelder for tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven.

Oppsummering

Kommunedirektøren foreslår at kommunen gis hjemmel til å foreta tilsyn i følgende typer bygg:

  1. Eiendommer i områder med tett trehusbebyggelse
  2. Eldre murgårder med trebjelkelag (også kalt ”1890-gårder”)

Begrunnelsen for at disse to kategorier bygg er valgt ut, er at det er bygninger som ifølge regionens risiko- og sårbarhetsanalyse har høy risiko for brann, fare for liv og helse ved en brann og høy risiko for brannspredning. Vurderingen og utvelgelsen samsvarer for øvrig med de som er gjort i Oslo og Bergen kommuner, som også har tilsvarende lokale forskrifter.

Høringssvar

Kommunedirektøren ønsker høringsinstansenes syn på ovennevnte endringer i ny forskrift om adgang til å føre tilsyn med bygninger i områder med tett trehusbebyggelse og i eldre murgårder med trebjelkelag Trondheim kommune, Trøndelag. Eventuelle uttalelser bes sendt til postmottak@tbrt.no innen 10.10.20.

Vedlegg

Forslag til lokal forskrift om adgang til å føre tilsyn med bygninger og eiendommer i områder med tett trehusbebyggelse og murgårder med trebjelkelag, Trondheim kommune, Trøndelag

Sist oppdatert: 24.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004