Hjem Om kommunenKunngjøringerHøring - Revisjon av forskrift om adgang til jakt på elg, hjort, rådyr og bever, Trondheim og Klæbu kommune

Høring - Revisjon av forskrift om adgang til jakt på elg, hjort, rådyr og bever, Trondheim og Klæbu kommune

Høring - Revisjon av forskrift om adgang til jakt på elg, hjort, rådyr og bever, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag og forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Klæbu kommune, Trøndelag

Som en følge av at Klæbu kommune og Trondheim kommune er slått sammen, må lokale forskrifter vedtas for den nye kommunen. I henhold til forskrift om sammenslåing av Klæbu kommune og Trondheim kommune til Trondheim kommune § 3, er frist for fastsetting av nye forskrifter 1. januar 2021.

Denne høringen gjelder “forskrift om adgang til jakt på elg, hjort, rådyr og bever, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag” og ”forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Klæbu kommune, Trøndelag”. Kommunedirektøren foreslår at ny forskrift skal gjelde hele nye Trondheim kommune.

Gjeldende lokale forskrifter er:
  • Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag: FOR-2011-09-29-1010
  • Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Klæbu kommune, Trøndelag: FOR-2017-02-02-129
Lokal forskrift fastsettes med hjemmel i:
  • Viltloven: LOV-1981-05-29-38
  • Hjorteviltforskriften: FOR-2016-01-08-12

Foreslåtte endringer

  1. Tittelen endres fra “Forskrift om adgang til jakt på elg, hjort, rådyr og bever, Trondheim kommune, Sør-Trøndelag” og “Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Klæbu kommune, Trøndelag” til “Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Trondheim kommune, Trøndelag”.
  2. Bever fjernes fra forskriften. Grunnen til det er at det kom en ny sentral beverforskrift i 2017, og åpning av jakt på bever må vedtas med hjemmel i denne.
  3. Kommunedirektøren foreslår å endre minstearealet for elg innenfor deler av kommunen. Grunnen til det er at kommunen tidligere år har tildelt en høyere kvote enn minstearealet tilsier, gjennom den bestandsplanbaserte forvaltninga. Dette er gjort ved å benytte hjorteviltforskriftens § 7, som sier at minstearealet kan fravikes med 50 % enkelte år. Men denne bestemmelsen skal være unntaket, ikke regelen. Minstearealet bør ligge på et nivå som gir det antallet dyr som normalt skytes per år. Økt kvote utover dette enkelte år må gjøres etter hjorteviltforskriftens § 7. De foreslåtte endringene i minstearealet vil ikke påvirke de totale fellingskvotene som er gitt gjennom vedtatte bestandsplaner. Endringene gjøres for at den offentlige forvaltningen skal være i tråd med regelverket. 

Klæbu bestandsplanområde

Tellende areal for hjortevilt innenfor Klæbu bestandsplanområde er 167892 daa. Minstearealet er 3000 daa for noen vald og 1000 da for andre. Til sammen gir dette en totalkvote på 110 dyr.

Hovedutfordringen i elgforvaltninga innenfor Klæbu bestandsplanområde er å skyte tilstrekkelig mange elg for å få redusert bestanden til et lavere nivå. Dette jf. kommunale målsettinger for jakt på elg, hjort og rådyr, vedtatt i formannskapet 25.06.20 (sak 0132/20) og gjeldende bestandsplan. Et gjennomsnittlig uttak per år på 110 dyr vurderes som for lavt til å greie dette. De siste 5 åra er det skutt i gjennomsnitt 115 elg innenfor tidligere Klæbu kommune. Jf. bestandsplanen er det innenfor de valdene med minsteareal på 1000 daa det er planlagt et høyere uttak enn det dagens minsteareal tillater. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere minstearealet for de valdene som i dag har et minsteareal på 1000 daa til et minsteareal på 900 daa, noe som gir en totalkvote per år innenfor Klæbu bestandsplanområde på 118 elg.

Trondheim storviltvald

Tellende areal for hjortevilt innenfor Trondheim storviltvald er ca 153 000 daa. Dagens minsteareal er på 1500 daa, noe som gir en totalkvote på 102 dyr per år innenfor storvaldet. Hovedutfordringen i elgforvaltninga innenfor Trondheim storviltvald er å skyte tilstrekkelig mange elg for å ha kontroll på bestanden, og holde denne på et stabilt nivå. Et gjennomsnittlig uttak per år på 102 elg vurderes som for lavt for å greie dette. De siste 5 åra er det skutt i gjennomsnitt 114 elg innenfor Trondheim storviltvald. Kommunedirektøren foreslår derfor å redusere minstearealet til 1300 daa, noe som gir en totalkvote for storvaldet på 118 elg.
 
Kommunedirektøren foreslår å ikke endre minstearealet for areal innenfor tidligere Trondheim kommune som ikke er en del av Trondheim storviltvald. Grunnen til det er at elgforvaltninga bør skjer samlet over større områder. Hvor mange dyr som skytes årlig variere noe, ift. målet om å holde elgstammen på et stabilt nivå. Det vurderes derfor som fornuftig å gi områdene innenfor storvaldet mulighet for en større kvote ved behov. Men med et mindre minsteareal vil det være enklere for mindre enheter å bryte ut av dette samarbeidet og danne egne mindre vald. Dette er ikke en ønsket utvikling. Kommunedirektøren mener derfor det er fornuftig å opprettholde et minsteareal på 1500 daa for områder innenfor tidligere Trondheim kommune som ikke er del av Trondheim storviltvald.

Kommunedirektøren foreslår ingen endringer i minsteareal for artene hjort og rådyr.
 

Høringssvar og -frist

Høringssvar sendes Miljøenheten innen fredag 02.10.2020, og merkes med referansenummer 20/56942:
Post:
Trondheim kommune
Miljøenheten
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim
 

Vedlegg

 

Sist oppdatert: 09.09.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI006