Hjem Om kommunenKunngjøringerHøring - Revisjon av forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy i vassdrag som ligger innenfor Trondheim og Klæbu

Høring - Revisjon av forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy i vassdrag som ligger innenfor Trondheim og Klæbu

Høring - Revisjon av forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy i vassdrag som ligger innenfor Trondheim kommune, Sør-Trøndelag og forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy i vassdrag som ligger innenfor Klæbu kommune, Sør-Trøndelag

Bakgrunn

Som en følge av at Klæbu kommune og Trondheim kommune er slått sammen, må lokale forskrifter vedtas for den nye kommunen. 
 
Denne høringen gjelder “Forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy i vassdrag som ligger innenfor Trondheim kommune, Sør-Trøndelag” og “Forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy i vassdrag som ligger innenfor Klæbu kommune, Sør-Trøndelag”. Kommunedirektøren foreslår at ny forskrift skal gjelde for hele nye Trondheim kommune.
 
Gjeldende lokale forskrifter er:
Lokal forskrift fastsettes med hjemmel i:
  • Motorferdsellovens § 5: LOV-1977-06-10-82

Foreslåtte endringer

1. Tittelen endres fra “Forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy i vassdrag som ligger innenfor Trondheim kommune, Sør-Trøndelag” og “Forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy i vassdrag som ligger innenfor Klæbu kommune, Sør-Trøndelag” til “Forskrift om ferdsel med motorfartøy og luftfartøy i vassdrag som ligger innenfor Trondheim kommune, Trøndelag”.

2. I § 4 i gjeldende forskrift for Klæbu står det: Hastigheten på Selbusjøen med Bjørsjøen begrenses oppad til 30 knop. Uavhengig av foranstående gjelder 5 knops grense i et 200 meters belte langs strandsonen. For hastighetsbegrensningen vises det til at en knop tilsvarer 1,852 km/t.

I forslag til ny forskrift foreslår kommunedirektøren å presisere at makshastigheten på 5 knop i praksis gjelder i hele Trongsundet og vassdraget nedstrøms. Grunnen til det er at det ikke finnes steder i hverken Trongsundet eller Bjørsjøen der avstanden til nærmeste strandlinje er over 200 meter. Utsetting av båt foregår ved brua i Trongsundet og alle tilreisende med båt (båt på henger) må ta utgangspunkt her. I senere tid har det blitt populært med vannskuter også i Selbusjøen og det har vært tendenser til at denne aktiviteten foregår nettopp ved båtutsettingsplass i Trongsundet. Presiseringen er ikke en innskjerping av dagens regelverk, men en presisering av at fartsgrense på nevnte plasser er 5 knop på grunn av avstanden til land.

På grunn av at det av og til kommer spørsmål om motorstørrelse foreslår kommunedirektøren også en presisering om at det ikke er noen begrensninger på motorstørrelse.

Forslag til ny § 4:
Hastigheten på Selbusjøen begrenses oppad til 30 knop. I hele Trongsundet og vassdraget nedstrøm begrenses hastigheten oppad til 5 knop. Uavhengig av foranstående gjelder 5 knops grense i et 200 meters belte langs strandsonen. For hastighetsbegrensning vises det til at en knop tilsvarer 1,852 km/t. Det er ingen begrensning på motorstørrelse.

3. Jf. gjeldende forskrift for Trondheim er det forbud mot motorisert ferdsel på Nidelva oppstrøms Gamle Bybro. Men jf. § 3 i gjeldende forskrift for tidligere Trondheim kommune og i § 5 i gjeldende forskrift for tidligere Klæbu kommune kan kommunen gi dispensasjon fra forbudet når særlige grunner foreligger. Det har av og til kommet henvendelser fra bedrifter som ønsker å ta med turister i motorbåt på Nidelva, på strekningen mellom Gamle Bybro og Elgeseter bro. Kommunedirektøren har vurdert at gjeldende forskrift ikke åpner for slik kjøring. I formannskapssak 135/19 (18.06.2019) ber formannskapet om at Kommunedirektøren legger frem en sak angående revidering av den lokale motorferdselsforskrifta med formål om å legge til rette for en slik (turistkjøring) regulert bruk av Nidelva, med tydelige kriterier for hvilke betingelser som skal stilles.

Kommunedirektøren har i nevnte formannskapssak redegjort for hvordan motorisert ferdsel på Nidelva ovenfor Gamle Bybro vil kunne påvirke naturmangfold og friluftsliv negativt, jf. formålet med forskrifta. Hvis motorferdsel tillates på strekningen oppstrøms Gamle Bybro vil omfanget av kjøringen avgjøre hvor negativt naturmangfold og friluftsliv blir påvirket. Per i dag er det et begrenset antall bedrifter som bedriver turistkjøring i havneområdet i Trondheim, og som kan være aktuelle for turistkjøring lenger oppe i Nidelva. Det er vanskelig å vite om flere aktører kommer på banen i åra fremover. På grunn av formannskapets vedtak foreslår Kommunedirektøren et nytt siste avsnitt i § 5 i ny forskrift som åpner opp for å kunne gi dispensasjon til slik turistkjøring. For at slik turistkjøring skal påvirke naturmangfold og friluftsliv i minst mulig grad må antall turer per dag begrenses. Hva som er et fornuftig tak på antall turer må vurderes ut fra antallet søkere.

Forslag til ny § 5:
Når særlige grunner foreligger, kan kommunen etter søknad gi tillatelse til bruk av motorfartøy eller luftfartøy som ellers er forbudt etter lov om motorferdsel i utmark og vassdrag eller med hjemmel i denne. Det kan stilles vilkår for tillatelsen.

Turistkjøring i Nidelva oppstrøms Gamle Bybro kan regnes som særlige grunner i denne sammenheng.

Høringssvar og -frist

Høringssvar sendes Miljøenheten innen 07.09.20, og merkes med referansenummer 20/56942:

E-post: miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no

Post:
Trondheim kommune
Miljøenheten
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Vedlegg

Sist oppdatert: 17.08.2020

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004