Hjem Nedgravde oljetanker

Nedgravde oljetanker

Eier av en oljetank er ansvarlig for at tanken og/eller rørsystemet ikke lekker. Lekkasjer som skader naturen eller naboens eiendom er tankeiers ansvar. Opprydding etter oljelekkasjer kan medføre betydelige kostnader. Det er viktig å følge med på egen tank for å forebygge lekkasjer.

Ring 110 ved lekkasje 

Akutt forurensning ved oljelekkasje skal meldes Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS på telefon 110. De vil rykke ut for å fjerne synlig oljesøl, og sørger også for at eventuelle andre instanser varsles.

Oljetankens eier er ansvarlig ved en eventuell lekkasje. En lekkasje kan skade blant annet bygninger, grunn, vann og vassdrag. Ta derfor kontakt med ditt forsikringsselskap og skadebegrensningsfirma så snart som mulig, for å begrense skaden raskt og riktig.

Tanken min er tatt ut av bruk - må jeg fjerne den? 

En nedgravd oljetank som er tatt ut av bruk, skal fjernes fordi den utgjør en forurensningsfare. Ved lekkasje er du som eier av tanken økonomisk ansvarlig for opprydding og for skader på din egen og andres hus og eiendom. 

I noen tilfeller kan du søke Miljøenheten om tillatelse til å tømme, rense og fylle tanken med godkjent masse (sanere), for så å la den ligge. Dette kan for eksempel være om tanken ligger under bærende konstruksjon, er vanskelig tilgjengelig for fjerning eller hvis fjerning kan skade grunnmur o.l. Tanken skal fylles med stabile masser - som pukk, grus eller skum. 

Kontakt Miljøenheten for søknad om fritak fra kravet om fjerning av nedgravd oljetank på e-post: miljoenheten.postmottak@trondheim.kommune.no eller telefon 72 54 25 76 (eventuelt til sentralbordet: 72 54 25 50).

Ved søknad om dispensasjon ønsker vi svar på: 

  • Hva søkes det om? Begrunnelse for hvorfor tanken må bli liggende, inkludert bilde og kart (eller skisse) av hinder for fjerning av tanken.
  • Hvor? Informasjon om tankens beliggenhet; adresse, gårds- og bruksnummer, og bilde(r) av der tanken ligger. Det skal være tydelig avmerket på kart eller skisse hvor tanken ligger i forhold til hus, naboer og vei.
  • Hvem søker? Kontaktinformasjon til søker (e-post og/eller telefonnummer). Hvis du søker på vegne av tankens eier, legg også ved kontaktinfo til eier og signert fullmakt.
  • Informasjon om tanken; volum, alder, tanktype (glassfiber/stål), hva som var på tanken, m.m.
  • Legg eventuelt også ved en teknisk vurdering gjort av fagperson eller firma på at tanken er vanskelig å fjerne, eller at fjerning vil forårsake skade på bygninger og lignende

Søknad om dispensasjon sendes til oss på e-post (se over) eller på brev. Merk at behandlingstiden på brev kan være lengre:

Postadresse:

Trondheim kommune
Miljøenheten
PB 2300 Torgarden
7004 Trondheim

Jeg skal fjerne tanken min - hva skal jeg gjøre?

Når en tank graves opp, skal dette utføres på en sånn måte at det ikke utgjør noen fare for forurensning. Dette krever kompetanse. Den som fjerner tanken kan bli sittende igjen med ansvar dersom noe går galt og oljesøl oppstår. Forsikringsdekningen for oljetanker er svært dårlig. Vi anbefaler at du får et profesjonelt firma til å fjerne eller sanere tanken.

Du må melde fra til Miljøenheten etter at du har tatt oljetanken ut av bruk. 

Du kan få tilbud fra et lokalt, kvalitetssikret firma på www.oljefri.no.

Kontakt Trondheim bydrift for å søke om å sanere tanken din. 
Telefon: 72 5425 76, E-post: bydrift.postmottak@trondheim.kommune.no 

Støtte til fjerning av oljetank og installering av ny varmekilde 

Enova gir støtte til fjerning av oljetank, dersom du samtidig installerer en ny varmekilde som de godkjenner. De gir også støtte til en del fornybare varmekilder. 

Informasjon fra Enova:

Informasjon fra Miljødirektoratet:

Meldeplikt for oljetanker

Det er meldeplikt for oljetanker etter forurensningsforskriften § 1-9. Det er viktig at oppdatert informasjon om oljetanken din blir meldt til kommunen. Denne informasjonen har betydning for brannvesenet ved en eventuell brann. Dersom en oppdager olje i avløpsnettet eller på naboeiendommen, er det også nødvendig å vite hvor kilden kan være for å kunne stoppe lekkasjen. Ved et eventuelt salg, er det viktig å opplyse om at det er en nedgravd oljetank på eiendommen.

Du må melde fra til Miljøenheten hvis tanken din ikke står i kartet over registrerte oljetanker, eller er tatt ut av bruk. Tidligere brudd på meldeplikten vil ikke få noen konsekvenser.

Du kan melde fra via én av følgende kanaler: 

Miljøenheten gir beskjed videre til feieravdelingen i Trøndelag Brann- og redningstjeneste, slik at de også får oppdatert sitt register.

Nedgravde oljetanker skal kontrolleres jevnlig 

Du som eier en nedgravd oljetank må sørge for at det gjennomføres en tilstandskontroll av tanken jevnlig. Dette er viktig for å sikre at tanken er i god stand og ikke lekker. 

Ved en lekkasje er du som eier av tanken økonomisk ansvarlig for opprydding og for skader på din egen og andres hus og eiendom.

Forurensningsforskriften § 1-6  stiller krav til hyppigheten på tilstandskontrollene. Hvor ofte den skal kontrolleres er avhengig av hvilken type tank du har.

Som eier av tanken må du sørge for at kontrollen dokumenteres. Kontrolløren skal sende dokumentasjonen til Miljøenheten etter gjennomført tilstandskontroll. 

Hvis tanken ikke er i betryggende stand, skal den enten fjernes, byttes ut eller utbedres. Dersom tanken utbedres, kan den ikke brukes igjen før det er gjennomført ny tilstandskontroll.

Hvordan kan jeg finne ut av om jeg har en oljetank på eiendommen? 

Trondheim kommune har et kart over registrerte oljetanker som er i bruk. Dessverre er ikke alle tanker meldt inn og registrert i kartet. Enkelte tanker kan være fjernet eller sanert, uten at dette er meldt til kommunen.

Er du usikker på om du har en oljetank på eiendommen din, eller hvor den ligger? På oljefri.no finner du noen tips til hva du kan se etter.

Oljetank Foto. Oljefri.no / Martin Leander Brandtzæg

Regelverk om nedgravde oljetanker 

Forurensningsloven gir eiere av oljetanker ansvaret for den forurensningen tanken eventuelt medfører.

I kapittel 1 i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften), er det fastsatt bestemmelser om tiltak for å minske risiko for lekkasjer fra nedgravde oljetanker med fossilt brensel. Forskriften har spesifiserte krav om tilstandskontroll av oljetanker. Den stiller også krav dersom den nedgravde oljetanken skal fjernes.

I Trondheim kommune gjelder forurensningsforskriftens bestemmelser for alle nedgravde oljetanker, uansett størrelse. Bestemmelsene finner du i forskrift om nedgravde oljetanker, Trondheim kommune, Trøndelag. Dette gjelder ikke for nedgravde tanker som inneholder bioolje.

Fyrkjeler og oljekaminer 

Du finner informasjon om dette på kommunens nettside:

Sist oppdatert: 23.05.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne? (ikke skriv personlig informasjon)


Din tilbakemelding blir ikke besvart. Hvis du behøver hjelp, vennligst benytt en av våre kanaler for kontakt.

A03-P1-EPI004