Hjem Støy

Støy

Støy rammer mange og kan skape konflikt

Støy er et av de miljøproblemene som rammer flest mennesker i Norge.

Det eksisterer mange støykilder som kan skape konflikt. Enkelte støykonflikter kan være sammensatte og svært vanskelige å løse, selv om støy er hjemlet i flere lovverk og mange forskrifter. Disse forvaltes av forskjellige etater, både kommunale og statlige.

Våre nettsider om støy

Bilde av barn som holder seg for ørene pga støy (Morguefile.com)

Om støy 

Støy kan defineres som uønsket lyd. Hvor uønsket, sjenerende eller plagsom en lyd er, avhenger av lydens styrke, altså lydnivå, og lydens karakter. Lydens karakter bestemmes av frekvensinnhold, for eksempel bass/diskant, tidsforløp og varighet samt hvor raskt lyden øker i nivå. Dessuten vil graden av støysjenanse eller støyplage være avhengig av støyens forutsigbarhet og en rekke individuelle forhold knyttet til de situasjonene og aktivitetene som blir forstyrret av støyen.

Nasjonalt strategisk mål for støy

Støyproblemer skal forebygges og reduseres slik at hensynet til menneskenes helse og trivsel ivaretas.

Nasjonalt resultatmål for støy

Støyplagen skal reduseres med 10 prosent innen 2020 i forhold til 1999. Antall personer utsatt for over 38 dB innendørs støynivå skal reduseres med 30 prosent innen 2020 i forhold til 2005.

Målsettinger i Miljøpakken

Miljøpakke transport i Trondheim har vedtatt lokale mål for støyreduksjon:

Antall personer som er plaget av trafikkstøy i Trondheim skal være redusert med 15 prosent i 2018 i forhold til 2007.

Hva kan kommunen gjøre?

Trondheim kommune ved Miljøenheten kan:

  • Gi råd om hvordan støyproblemer eventuelt kan reduseres og hvem som er riktig myndighet for saken
  • Fatte vedtak for å redusere støynivået dersom det finnes lovhjemmel innenfor vårt regelverk
  • I enkelte saker være behjelpelig med å foreta orienterende støymålinger og vurdere støynivået i forhold til ulike lovverk
  • Vi har også oversikt over støyforholdene fra veitrafikk langs store deler av veinettet i Trondheim. Støykart ligger på kommunens hjemmesider, som vedlegg til kommuneplanens arealdel.
  • Miljøenheten er høringsinstans til kommunale planer. Gjennom saksbehandlingen undersøker vi om planen ivaretar statlige planretningslinjer (T-1442), og at den ikke skal føre til framtidige støyproblemer
  • Vi kan stille krav til støynivåer ved bygge- og anleggsvirksomhet, spesielt for kveld og natt. Som norm benyttes de statlige planretningslinjene (T-1442), som har et eget kapittel om dette temaet.

Mer om støy:

 

Sist oppdatert: 27.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?