Hjem Områdeløft Saupstad-Kolstad

Områdeløft Saupstad-Kolstad

Hva er Områdeløft Saupstad-Kolstad?

Trondheim kommune, stat, fylke og lokalsamfunn samarbeider om gjennomføringen av områdeprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Satsingen skal bidra til at bydelen framstår som attraktiv og mangfoldig.

Hva er målet med programmet?

Målsettingene for Områdeløftet er at innen 2020:

 • er Saupstad-Kolstad en bydel som fremmer livskvalitet og helse.
 • har barn og unge i Saupstad-Kolstad kompetanse som styrker dem i møtet med fremtidas utfordringer.
 • er Saupstad-Kolstad en bærekraftig bydel med variert boligsammensetning og høy kvalitet på infrastruktur og offentlige rom.
 • er Saupstad-Kolstad en inkluderende bydel med gode møteplasser og muligheter til deltakelse.

Hva er bakgrunnen for programmet?

Satsingen bygger på Områdeprogram for Saupstad-Kolstad 2013-2020 som bystyret vedtok 23. mai 2013.

Hva gjennomføres i områdeprogrammet?

Programmet er delt i tre, med fokus på områdeutvikling, tjenesteutvikling og lokal ressursmobilisering.

Områdeutvikling

Nye offentlige investeringer skal bidra til positiv byutvikling i bydelen Saupstad-Kolstad. Samordningen av tiltak i områdeprogrammet skal også gi merverdi for de ulike utbyggingsprosjektene.

Det er i perioden 2012-2016 utført flere mindre tiltak i området. De store utbyggingsprosjektene planlegges gjennomført i 2017-2021.

Tjenesteutvikling

Områderettet innsats fokuserer på årsaker til levekårsutfordringene. En viktig del av dette er å se tjenester, ressurser, og sosiale og fysiske forhold i sammenheng.

Gjennom områdeprogrammet prøver tjenester i bydelen ut nye arbeidsformer og virkemidler.

 • Prosjektet Aktive Saupstad har prøvd ut flere ulike tiltak for helse, mestring og deltakelse i lokalsamfunnet.
 • Saupstad ungdomsråd er etablert som et pilotprosjekt for ungdoms deltakelse i nærmiljøarbeid.
 • Ung Leder er et program under utprøving gjennom Kulturenheten og Boxåpner kultursenter for barn og unge. 
 • Saupstad ungdomsråd og valgfaget Demokrati i praksis ved Huseby skole har vært sterk involvert i idéutvikling og planlegging av Dalen park. 
 • Saupstad skole og Kolstad skole skal slås sammen og bli en felles barneskole for bydelen. Ungdomsskolen, nye Huseby skole, skal bygges i tilknytning til den nye barneskolen. Det nye skoleanlegget skal også romme et kulturskolesenter.
 • Saupstad og Kolstad barneskoler skal bli universitetsskole i samarbeid med NTNU.
 • Gratis kjernetid i SFO er igangsatt. 
 • Gjennom Rabalderdans har førskolebarn og foreldre fått et gratis ukentlig tilbud i dans.  
 • Gjennom grunnskolebaserte tilbud som Fargerik Fritid, SFO og Kulturtirsdag får elevene møte med ulike kulturskoletilbud i skoletid
 • Trondheim kommunale kulturskole vil videreutvikle Kulturskole Sør med flere fagtilbud i musikk, visuelle kunstfag og scenekunst (sirkus, teater, dans). 
 • Prosjektet “Mer musikk og bedre språk” er et felles prosjekt for barnehagene i området om musikk som innsatsfaktor for språkstimulering. 
 • Saupstad bibliotek utvikler et læringssenter med kursmuligheter og ekstra tilbud i data- og filmopplæring. Dette vil også styrke bibliotekets funksjon som møteplass i bydelen.
Lokal ressursmobilisering

I områdeløftarbeidet legger vi vekt på å styrke de mange ressursene som allerede finnes i bydelen, og på å koble disse ressursene sammen.

 • Saupstad bydelskafe er pusset opp og gjort gratis tilgjengelig for lag og foreninger på kveldstid.
 • Storstua ved Kolstad skole er pusset opp og gjort gratis tilgjengelig for aktiviteter.
 • Kulturskolen har en utvidet satsing på dans i bydelen.
 • Blokkrock-arrangementet er utvidet med en familiedag.
 • Allidrett prøves ut som et tilbud for barn 4-6 år og deres familier. 
 • Rabalderdans er etablert som et tilbud for barn 2-6 år og deres familier. 
 • Dyrking er prøvd ut som eget prosjekt og har resultert i en pallekarmhage på Midteggen. 
 • Det jobbes med å få på plass et tilbud om åpen hall for ungdom i Husebyhallen på søndager. 
 • Informasjonskanal utvikles gjennom Saupstad.no.

Rapporter og planer

2015: Kvantitativ undersøkelse for Områdeløft Saupstad-Kolstad, inkl beboerundersøkelsen (Rambøll, januar 2015).

Handlingsdelen for Områdeprogram Saupstad-Kolstad 2017-2020.

Strategisk plan for uterom (illustrasjoner)

Kontaktinformasjon

Områdeløft Saupstad-Kolstad har åpent programkontor på Saupstad senter. Kontoret ligger i Reier Søbstads vei 24 (samme inngang som biblioteket).

Vi har vanligvis kontortid onsdag kl. 10.00 - 15.30.

På grunn av eksterne møter og annet kan det imidlertid forekomme endringer i kontortiden. Ønsker du en fast avtale? Ta kontakt, så finner vi et tidspunkt som passer.

Programleder Are Risto Øyasæter, tlf. 918 97 849.

Programkoordinator Lene Markussen, tlf. 957 94 121. 

Kommunikasjonsrådgiver Martine Kråkø Romstad, tlf. 476 16 035.  

Sist oppdatert: 26.02.2019

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?