Hjem Om kommunenPriser, avgifter og gebyrerPriser - helse- og velferdstjenester

Priser - helse- og velferdstjenester

Praktisk hjelp i hjemmet

Inntekt i kroner* Beregningsperiode Pris i kr pr time Maks-pris i kr pr måned
  01.01.-31.12.2018    
Inntil 2G      
187 268 205 205  
2-3G 187 269-280 902 457 1 371
3-4G   457 1 828
Over 4G   457 2 285
*Grunnbeløpet i folketrygden per 01.05.2017: kr 93 634

Korttids døgnopphold

i sykehjem/intermediær/etterbehandling og i rehabiliteringssenter kr 160 pr døgn.

 • Pasienter som overføres direkte fra døgnopphold i psykisk helsevern (Østmarka sykehus) til Østbyen helsehus, avdeling Leistad har fritak for egenbetaling (vedtatt 2012).
 • Brukere som har korttidsopphold på kommunal akutt døgnplass (KAD), fritas for egenbetaling.

Dagopphold i dagsenter/ rehabiliteringssenter utenfor institusjon

kr 80 pr dag, eksklusive kost.

Dagopphold i sykehjem

kr 80 pr dag inklusive kost.

Levering av middagsmat

til hjemmeboende kr 91 pr middagsporsjon.

Kommunal trygghetsalarm

Ingen egenandel.

 • Dersom brukeren må flytte trygghetsalarmen internt i leiligheten, må bruker betale kr 350.
 • Ved flytting til annen adresse betales et flyttegebyr på kr 700.

Leie av røykvarsler til trygghetsalarmapparat

kr 71 pr måned.

Utskrivingsklare pasienter

som venter på kommunale tilbud på sykehuset, fritas for kommunale egenandeler.

Langtidsopphold i institusjon

Maksimalprisen er kr 44 537 pr måned.

Behandlingsopphold i rusinstitusjoner

Brukere fritas for egenbetaling.

Helt eller delvis fritak

Enhetsledere for helse- og velferdskontorene kan innvilge helt eller delvis fritak dersom brukeren kan dokumentere betalingsvansker.

Om priser

Brukeren betaler timepris fra den dagen brukeren faktisk mottar en tjeneste. Kommunen har ikke anledning til å kreve egenbetaling ut over selvkost, slik staten har definert selvkost. Dersom månedspris etter abonnementssystemet gir en høyere timesats enn vedtatt sats for selvkost, skal bruker betale timepris. Timeprisen for 2018 er kr. 457-. per time.

Betalingssatser for reisevaksinering og reisemedisinsk rådgivning

 1. Enkeltperson, 1. gangs konsultasjon, kr. 303
 2. Enkeltperson, 2. gangs konsultasjon for samme reise, kr. 205
 3. Enkeltperson, 3. gangs konsultasjon for samme reise, kr. 205
 4. Barn under 12 år sammen med andre familiemedlemmer, gratis.
 5. Gruppe på 3 personer eller flere, per person kr. 205
 6. Studenter betaler kr. 200
 7. Resept malaria, resept drikkevaksine mot kolera og nytt vaksinasjonskort kr 107
 8. Tillegg for hver vaksine kr. 107
 9. Ikke møtt til time kr. 303
 10. Barn under 12 år som kommer alene til vaksinering, skal betale for konsultasjonen (betale for vaksinasjonen).

Vistamar - korttidsopphold

 1. Helsefremmende opphold. Det betales kr. 840,- per døgn, samt reisekostnader til/fra Vistamar / Trondheim.
 2. Pårørende / ledsager som deler rom med bruker, betaler kr. 467,- per døgn, samt reisekostnader.
 3. Andre personer som gis tilbud om opphold i eget rom, betaler kr. 1282,- per døgn, samt reisekostnader.

Nybosatte flyktninger

som venter på tildeling av fastlege og asylsøkere med endelig avslag på søknad om opphold, gis fritak for egenandel ved flyktningehelsetjenesten.

Egenandel for kommunale fysioterapitjenester

i henhold til gjeldende nasjonal takstplakat ved:

 1. Individuell undersøkelse og behandling
 2. Behandling i grupper, herunder bassengbehandling

Fritak av kommunal egenbetaling for fysioterapitjenester:
a) når fysioterapeuter gir tjenester som del av et tverrfaglig team som f.eks. “Tidlig innsats”, “Hverdagsrehabilitering” og i Innsatsteam.

Sist oppdatert: 12.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css