Sosialsatser

Formål

Riktig bruk av veiledende satser ved behandling av søknader om økonomisk sosialhjelp etter lov om sosiale tjenester i NAV.

Omfang

Alle ansatte og ledere ved NAV-kontorene i Trondheim.

Arbeidsbeskrivelse

1. Satser for økonomisk sosialhjelp til livsopphold i Trondheim kommune fra 1. januar 2018

Vedtatt av Trondheim bystyre ved behandling av budsjett for 2017, den 15.12.15, sak 188/16.

Satsene for basisutgifter er lik statens veiledende satser for livsopphold med unntak av barnesatsene som er kr. 250.- høyere pr mnd. enn statens veiledende satser jf. Formannskapets vedtak i sak 24/12 den 06.03.12, arkivsak 11/55465. Vedtaket videreført ved behandling av budsjett i de senere år.

For ungdom under 25 år som ikke har forsørgeransvar er det en egen ungdomssats som utgjør 2/3 av statens veiledende sats for enslige.

Det er en korttidsnorm for alle nye mottakere av økonomisk sosialhjelp uten forsørgeransvar. Korttidsnormen utgjør 80 % av statens veiledende satser og utbetales i de første 3 måneder. Tidligere sosialhjelpsmottakere som ikke har mottatt sosialhjelp i løpet av de siste 6 mnd. regnes også som nye brukere.

Mottaker

Ytelse

Pr. mnd

Pr. dag

Enslige over 25 år

Korttidsnorm

(80 % av veil. sats for enslige)

kr. 4.840,-

kr. 161,-

Langtidsnorm

(lik statens veil. sats)

kr. 6.050,-

kr. 202,-

Ektepar/samboere

Korttidsnorm

(80 % av veil. sats for par)

kr. 8.080,-

kr. 269,-

Langtidsnorm

(lik statens vel. sats for par)

Kr. 10.100,-

Kr. 332,-

Samboer (en person) og

Bofellesskap med andre

Korttidsnorm

(lik 80 % av statens sats for bofellesskap)

kr. 4.040,-

kr. 135,-

Langtidsnorm

(lik statens sats for bofellesskap)

Kr. 5.050,-

kr. 168,-

Enslig under 25 år/ Ungdomsnorm

Livsoppholdsnorm

(67 % av veil. sats for enslige)

kr. 4.054,-

Kr. 135,-

Enslig forsørgere

Langtidsnorm

(lik statens veil.sats + ekstra barnetrygd)

kr. 7.020,-

kr. 234,-

Enslig i foreldrehjemmet

(mellom 18 og 21 år)

Livsoppholdsnorm

(55 % av veil. sats for ungdom)

kr. 2.230,-

kr. 74,-

Lommepenger i institusjon

Lommepengesats

(45 % av veil. sats for enslige)

kr. 2.723,-

kr. 91,-

 

 

 

 

Tillegg barn:

 

 

 

 

Barn 0 - 5 år

kr. 2.600,-

kr. 87,-

 

Barn 6 - 10 år

kr. 3.300,-

kr. 110,-

 

     
 
 

Barn 11 - 17 år

Kr. 4.200,-

kr. 140,-

 

 

 

 

Samvær beregnes ut fra dagsats for barn.

 

 

 

 

 

 

Julebidrag: utbetales i desember til husstander som mottar løpende hjelp

Engangsbeløp som utgjør 10 % av veil. sats for ektepar/samboere

kr. 1010,-

 

Barnetrygd: All barnetrygd regnes som inntekt med unntak av småbarnstillegget på Kr. 660. Utvidet barnetrygd til enslige forsørgere, Kr. 970.-, er lagt inn som økning i norm til enslig forsørger.  (Ved endring i statlig regelverk i 2011 utbetales småbarnstillegget nå bare til enslige forsørgere med full overgangsstønad).

Sats for barn: Sats for barn reduseres med 50 % fra 3. barn, jf. vedtak 170/16 i Formannskapet.

Satser for besøk av barn: Ved ”vanlig” samværsavtale (1 dag pr uke + annen hver helg) utbetales et månedsbeløp tilsvarende dagsats i 8 dager.

Kriseutbetaling: Ved utbetaling av matpenger beregnes en dag - eller ukesbeløp på 50 %  av statens veiledende sats for enslig med kr 99,- pr dag. For ektepar/samboere et beløp på kr 166,- pr. dag

Ang. aktivitetsplikt: Brudd på vilkår om aktivitetsplikt, må håndheves jf. rundskrivet.

Engangsstønad ved fødsel: Fra 2017 utgjør denne kr. 61.120,-. Av dette vurderes det at kr. 17.000,- skal gå til innkjøp av utstyr og klær til barnet, resten regnes som inntekt som legges til grunn for utmåling av sosialhjelp til husleie og livsopphold.

2.   Standard for ytelser til andre formål fra 1. januar 2018

Alle satser for boutgifter, med unntak av sats for hybel, er oppjustert med anslag for vekst i konsumprisindeksen for 2018 med 1,3 %. Alle satsene er å anse som veiledende. 

Type bolig

For hvem/husstandsstørrelse

Dekkes med inntil

Beløp pr. mnd + strøm

Hybel eller kollektiv

Enslig under 25 år uten barn

Kr. 4.600,-

1-roms leilighet

Enslige over 25 år

Par under 25 år uten barn

Kr. 5.800,-

2-roms leilighet

Husstander med 1 barn

Par over 25 år uten barn

Kr. 7.800,-

3-roms leilighet

Husstander med 2 små eller 1 større barn

Kr. 9.100,-

4-roms leilighet

Husstander med 3-4 barn

Kr. 11.800,-

Andre satser:

Nødvendig innbo ved etablering i egen bolig for enslig

kr. 15.000,-

Nødvendig innbo ved etablering i egen bolig for husstander med

mer enn 1 person

kr. 21.000,-

Akseptert boutgift for ungdom som bor i foreldrehjemmet

kr. 1.980,-

Bidrag ved konfirmasjon

kr. 5.000,-

 

Tilskudd til aktiviteter for innsatte i fengsel (gjelder innsatte som har frigang eller åpen soning)

kr. 700,- pr. mnd

3. Kvalifiseringsstønad fra 1. mai 2017  (G = 93.634,-)

Deltaker

Pr. år

Pr. måned

Pr.dag

Pr. time

Over 25 år

(2 ganger grunnbeløpet)

kr. 187.268,-

kr. 15.606,-

kr. 720,-

(årssats : 260 dager)

kr. 96,-

(7,5 t pr. dag)

Under 25 år

(2/3 av full stønad)

kr. 124.845,-

kr. 10.404,-

kr. 450,-

kr. 64,-

Barnetillegg pr. barn

kr. 7.020,-

kr. 585,-

kr. 27,-

kr. 3,60

Det må betales skatt av stønaden. Grunnbeløpet endres 1. mai hvert år.

Kontakt

Spørsmål? 

Kontakt Nav Falkenborg eller Nav Lerkendal

Sist oppdatert: 20.06.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?