Hjem Dyr i Trondheim

Dyr i Trondheim

Trondheim kommune har et rikt dyreliv på tross av store bebygde arealer. Vel 300 viltarter er registrert, over 80 prosent er fuglearter, resterende er hovedsakelig pattedyr samt et fåtall amfibier og krypdyr.

Collage av dyrefoto

Viltmangfoldet i Trondheim

Sentrumsnært er det et stort mangfold av viltarter, grunnet nærhet til marka, Nidelvkorridoren og rike sjøfuglområder langs fjorden. Dette gir oss som innbyggere store muligheter for gode naturopplevelser. For å opprettholde dette mangfoldet er det avgjørende å sikre artenes leveområder med tilgang på mat, skjul, yngleplasser og spredning/vandringskorridorer.

Truslene mot viltmangfoldet 

De største truslene mot viltmangfoldet i Trondheim er:

 • tap, ødeleggelse og oppsplitting av leveområdene ved nedbygging, hogst eller andre inngrep
 • direkte forstyrrelser fra menneskelig ferdsel kan i enkelte områder virke negativt
 • innføring eller spredning av fremmede arter en økende trussel

Vilt i Trondheim

Elg

Rådyr

Måker

Grevling

Bever

Kornkråke

Skogsfugl

Vannfugl, sjøfugl

Flaggermus

Salamander

Sist oppdatert: 10.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css