Hjem Jakt i Trondheim

Jakt i Trondheim

Det drives jakt på flere viltarter i Trondheim, og den viktigste i form av kjøttutbytte og antallet jegere er størst på elg. Andre arter det jaktes på er rådyr, hjort (åpnet i 2007), bever (åpnet i 2011) og en del andre småviltarter som rev, hare, storfugl, orrfugl, jerpe, rype og sjøfugl/vadefugl.

Dyreliv
  
Jakt på hjortevilt

Jakt på hjortevilt (elg, hjort og rådyr) og bever kan bare skje innenfor godkjente vald, og i Trondheim er ett vald godkjent for jakt på alle disse artene, Trondheim storviltvald. Elgjakta skjer med bakgrunn i en bestandsplan som revideres hvert 5 år. Elgbestanden i Trondheim er i dag i svært god kondisjon samtidig som det er høy tetthet. I gjeldende plan for perioden 2010 - 2014 er det et mål å redusere størrelsen på elgbestanden med 20 prosent.

I tillegg til storviltvaldet som har kvotefri rådyrjakt, er det godkjent tre vald for jakt på rådyr. I forhold til størrelsen på rådyrstammen i kommunen er jaktuttaket lite, og kan med fordel økes.

Småviltjakt 

Småviltjakta styres i helhet av de jaktberettigede, og omfanget av denne er begrenset. Bortsett fra jakt på smårovvilt som for eksempel rev bør disse småviltbestandene beskyttes som opplevelsesverdi og bevaring av naturmangfold framfor jakt.

Tilgang på jakt i Trondheim kommune

Allmennhetens tilgang til jakt innenfor Trondheim kommune er noe begrenset på grunn av i hovedsak privateide områder, små bestander av annet jaktbart vilt enn elg og rådyr og relativt lite jaktbart areal.

Ny sykdom påvist hos elg

Ny sykdom påvist hos elg

Informasjon om Chronic Wasting Disease (CWD)

Sykdommen Chronic Wasting Disease (CWD) er påvist på to elger i Selbu og en villrein i Lærdal. Sykdommen er kjent fra USA og Canada, men er ikke tidligere blitt påvist i Europa før nå.

Ikke rapportert om tilfeller av smitte til mennesker

Det har aldri blitt rapportert om tilfeller av smitte til mennesker. Det er dermed ikke knyttet noen helsefare til CWD.

Det er ikke kjent at CWD smitter til husdyr

Det er ikke kjent at sykdommen smitter fra hjortevilt til husdyr. Likevel ønsker Mattilsynet at situasjonen overvåkes.

Varsling ved funn av dødt hjortevilt eller ved mistanke om syke dyr av hjortevilt

Mattilsynet, Miljødirektoratet, Veterinærinstituttet og kommunen ønsker mer kunnskap om utbredelsen av sykdommen CWD. Ta derfor kontakt med kommunen dersom døde dyr av elg, hjort eller rådyr (eldre enn 1 år) blir funnet i Malvik kommune. Ta også kontakt ved mistanke om syke dyr som ut i fra avvikende adferd/avmagring kan antas å være smittet av CWD. Bilder og video av det syke dyret vil kunne gi nyttig informasjon. Falck Redning vil bistå Malvik kommune med oppfølging og innsamling av prøver i tiden framover.

Mer informasjon om sykdommen og symptomer på syke dyr, står på sidene til Mattilsynet og Veterinærinstituttet.

Innsamling av prøver fra syke, skadede eller trafikkdrepte hjortevilt

For å få mer kunnskap om utbredelsen av sykdommen, vil det framover bli tatt prøver av hjortevilt (eldre enn 1 år) som er påkjørt i trafikken. Veterinærinstituttet vil undersøke prøvene som blir levert inn fra Malvik. I forbindelse med jakta til høsten vil det også bli organisert innsamling av materiale fra skutte hjortevilt i første periode av jakta. Norsk institutt for naturforskning (NINA) vil være involvert i undersøkelsene.

Foring og utsetting av saltsteiner kan øke smittepresset og bidra til å spre sykdommen

Mattilsynet har for tiden en egen forskrift på høring om CWD. Et av tiltakene som nevnes er at det er uheldig med foring og utsetting av saltsteiner, siden dette fører til at flere dyr samler seg og smittepresset øker.

Dødt hjortevilt må ikke legges ut til åte

Hjortevilt må ikke legges ut til åte i forbindelse med jakt, uten at smittestatus for hjorteviltet er avklart. Det krever analyse av hjerneprøve fra dyret utført av Veterinærinstituttet.

Mer info:

Veterinærinstituttet - http://www.vetinst.no/sykdom-og-agens/chronic-wasting-disease

Mattilsynet -http://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/dyrehelse/dyresykdommer/chronic_wasting_disease/

Miljødirektoratet - http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2016/Mai-2016/CWD-funnet-pa-elg-i-Norge/

Spørsmål og svar om CWD

Spørsmal-og-svar-om-chronic-wasting-disease-CWD-og-jakt

Viltforvaltning/Akutte-situasjoner/Veiledning-til-kommunene-om-sykdommen-chronic-wasting-disease-CWD

Sist oppdatert: 10.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css