Hjem Truede arter

Truede arter

Truede og sårbare arter står sentralt når målet er å ivareta og stanse tap av biologisk mangfold. Menneskelig påvirkning utgjør den største trusselen. Også fremmede arter kan være en viktig trusselfaktor. Arter som står i fare for å dø ut kalles "Rødlistearter".

Rødlistearter er arter som står i fare for å dø ut i Norge. Det er utarbeidet et nasjonalt forvaltingsverktøy, som gir en oversikt over hvilke arter som er truet og som plasserer dem i sårbarhetskategorier.

Rødlista, Artskart og Artsportalen

Det er Artsdatabanken som leverer rødlista for arter og annen geografisk stedfestet artsinformasjon. Artskartet gir oversikt over artsforekomster, inkludert rødlistearter. Tjenesten er ufullstendig siden ikke alle eksisterende funn av arter er tilgjengelig i tjenesten. Mange artsfunn er ikke digitalisert ennå ikke gjort tilgjengelig for tjenesten. Derfor må du som bruker av tjenesten ha dette i tankene når du bruker Artskartet.

Om du ikke er kjent med verktøyet ennå, anbefaler vi at du leser gjennom introduksjonsbrosjyren.

Miljøstatus og truede arter

Miljøstatus i Norge gir god informasjon om tilstand, påvirkning og tiltak rundt rødlistede arter.

Begreper, definisjoner

Rødlistearter: Truede arter er plante- og dyrearter som er står i fare for å bli utryddet, ofte på grunn av menneskelig aktivitet.

Prioriterte arter: Arter som trenger særskilt beskyttelse, og som det vil være knyttet særlige nasjonale forskrifter til, jf. naturmangfoldloven § 23.

Regionalt viktige arter: Arter som ikke står på Norsk Rødliste, men som anses som truet eller sårbar regionalt. Et annet begrep som tidligere har blitt brukt i forvaltningen er "ansvarsarter".

Sist oppdatert: 10.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css