Hjem Kunnskapsbyen

Kunnskapsbyen

Trondheim har et mangfold av utdanningsinstitusjoner, studentmiljøer, forsknings- og kompetansemiljøer og en stadig større kunnskapsøkonomi. Vi har ca. 37 000 studenter og knapt 10000 ansatte i høyere utdanningsinstitusjoner og forskningsmiljø. Vi har et kompetansetungt næringsliv og mange gode eksempler på et tett og fruktbart samarbeid mellom regionens bedrifter og forskningsmiljøene. En lang rekke bedrifter er også sprunget ut fra NTNU, HiST og Sintef.

Trondheim kommune deltar aktivt i strategisk samarbeid og i utviklingsprosjekt som skal styrke og videreutvikle studie- og forskningsbyen Trondheim.

Campus

NTNU, Studentsamskipnaden, SINTEF, studentene, Næringsforeningen, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune har i flere år samarbeidet tett om campusutvikling i Trondheim. Målet er å styrke Trondheim som attraktiv, kreativ og ledende kunnskapsby.  

Høsten 2015 ble det besluttet at NTNU skal samle sin campus i området rundt Gløshaugen. Dette prosjektet kan følges på NTNUs nettsider.

Trondheim kommune har samlet kunnskap om området i en stedsanalyse som er å finne på http://www.bycampus.no/

Høsten 2017 arbeider NTNU og Trondheim kommune med et felles planprogram for utbyggingen. 

Kontaktperson i Trondheim kommune er Amund Aarvelta (amund.aarvelta@trondheim.kommune.no).

Historie

Høsten 2013 ble det arbeidet med en felles masterplan for Trondheims bycampus. Denne ble ferdigstilt i februar 2014. Og finnes i en lett delbar nettversjon, eller som en PDF.

Masterplanen har hovedfokus på hvordan man kan skape en attraktiv og inspirerende bycampus fra Kalvskinnet til Lerkendal gjennom sambruk, åpne førsteetasjer, tilrettelegging for kultur, aktivitet og byliv osv. Den drøfter behovet for attraktive og levende møteplasser og byrom, hvordan man sikrer god tilgjengelighet og hvordan man forvalter arealressursene i området best mulig.

Masterplanen er en felles plattform som beskriver overordnede prinsipper og målsetninger for videre utbygging og utvikling i området. Arbeidet beskriver de ønskede utviklingstrekk som partene er enige om, og lister opp ideer man i fellesskap kan gjennomføre for å stimulere til ønsket utvikling.

I mai 2012 ga samarbeidspartene ut rapporten "Den kompakte kunnskapsbyen.pdf" Rapporten beskrev daværende status for campusutvikling for den sentrumsnære delen av byens universitets- og høgskolemiljø, og hvordan det jobbes med utfordringer og muligheter framover.

Student i Trondheim

Under finner du offentlig informasjon som kan være nyttig for studenter som bor i Trondheim. I tillegg finner du lenker til utdanningsinstitusjonene og våre samarbeidspartenere som er viktig for å bidra til at Trondheim er landets beste studieby.

Bolig
Barnehage
Helse
Kultur
Karriere
Studiefinansiering
Idrett

StudyTrondheim

Trondheim er en rekke ganger kåret til Norges beste studieby. Nå har studentene, Trondheim kommune, utdanningsinstitusjonene, Studentsamskipnaden og næringslivet blitt enig om en ny felles visjon "Nordens beste studieby" og etablert nettverkssamarbeidet StudyTrondheim.

De viktigste innsatsområdene i StudyTrondheim er studentfrivillighet, kobling student og arbeids/næringsliv, studentbosetting, helse og mestring, helhetlig campus og byutvikling, internasjonale studenter og en felles helhetlig kommunikasjon. Dette gjør vi for at studentene skal trives, inspireres og ha rammebetingelser for å prestere godt på sine studier. Samtidig styrkes omdømmet til studiebyen Trondheim, og flere vil ønske å komme hit for å studere.

Grunnlagsdokument StudyTrondheim revidert jan 2017.pdf

Handlingsplan 2018

Årsmelding 2017

Helhetlig studentpolitikk

Bystyret vedtok i 2017 en helhetlig studentpolitikk for Trondheim. Formålet er å oppdatere kommunens helhetlige studentpolitikk fra 2008, og å klargjøre kommunens rolle og bidrag i å skape Nordens beste studieby.

Helhetlig studentpolitikk 2017-2020 (1).pdf
Saksprotokoll_ Helhetlig studentpolitikk 2017-2020.pdf

Trondheim studentråd

Trondheim Studentråd har møte en gang i måneden.

Trondheim studentråd er et rådgivende høringsorgan for formannskapet og bystyret. Dette gjør at studentene nå har en direkte kommunikasjonslinje til politikerne i kommunen, samtidig som administrasjonen og bystyret har mulighet til å søke råd hos studentene i de sakene hvor det er nødvendig.

Gjennom Trondheim studentråd får både studenter og kommunen jevnlig anledning til å komme sammen og utveksle idéer og enes om tanker som angår studiesituasjonen i Trondheim.

Saksdokumenter

Saksdokumenter til møtene i Trondheim Studentråd finner du på Innsyn.  

Protokoll

Protokoller fra møtene finner du på Innsyn så snart de er godkjent.

FOU

Kommunens strategi for forskning, utvikling og innovasjon

Bystyret behandlet og vedtok i august 2014 Trondheim kommunes første strategi for forskning, utvikling og innovasjon: "Trondheim kommunes strategi for forskning, utvikling og innovasjon Universitets- og høgskolekommunen Trondheim 2014-2018 (1).pdf".

Samarbeid med eksterne FoU-miljøer er en forutsetning for å lykkes med strategien. Mange av de henvendelsene kommunen mottar krever forberedelse både fra kommunen og fremtidige samarbeidspartnere. For at prosessen skal gå så smidig som mulig har vi  formulert noen generelle føringer som gjelder ved innsamling og bruk av data.

Melding av prosjektideer til Trondheim kommune

Trondheim kommune er en stor organisasjon, og det kan være krevende å vite hvordan du henvender deg til oss med en god prosjektide. For å hjelpe deg på veien kan du nå melde inn prosjektønsker på ett sted, og vi sørger for at henvendelsen havner hos en relevant person i vår organisasjon.

Skjema for innmelding av prosjektide (Student / PhD-kandidat) 

Skjema for innmelding av prosjektide (FoU-institusjon / bedrift) 

Du kan melde ønsker om alt fra bruk av kommunen som arena for datainnsamling, til prosjekter som forutsetter et mer forpliktende samarbeid der kommunen deltar med egne ressurser og påvirker hva som blir de sentrale problemstillingene.

Kommunens FoU-koordinator

Dersom du har spørsmål knyttet til denne siden eller Trondheim kommunes strategi for forskning, utvikling og innovasjon kan du ta kontakt med Kristian Mjøen i Rådmannens fagstab.

Sist oppdatert: 09.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css