Hjem Områdeløft Saupstad-Kolstad

Områdeløft Saupstad-Kolstad

Hva er Områdeløft Saupstad-Kolstad?

Trondheim kommune, stat, fylke og lokalsamfunn samarbeider om gjennomføringen av områdeprogrammet Områdeløft Saupstad-Kolstad. Satsingen skal bidra til at bydelen framstår som attraktiv og mangfoldig.

Hva er målet med programmet?

Målsettingene for Områdeløftet er at innen 2020:

 • er Saupstad-Kolstad en bydel som fremmer livskvalitet og helse.
 • har barn og unge i Saupstad-Kolstad kompetanse skal styrker dem i møtet med fremtidas utfordringer.
 • er Saupstad-Kolstad en bærekraftig bydel med variert boligsammensetning og høy kvalitet på infrastruktur og offentlige rom.
 • er Saupstad-Kolstad en inkluderende bydel med gode møteplasser og muligheter til deltakelse.

Hva er bakgrunnen for programmet?

Satsingen bygger på “Områdeprogram for Saupstad-Kolstad 2013-2020” som bystyret vedtok 23.mai 2013.

Hva gjennomføres i områdeprogrammet?

Programmet er delt i tre, med fokus på områdeutvikling, tjenesteutvikling og lokal ressursmobilisering.

Områdeutvikling

Nye offentlige investeringer skal bidra til positiv byutvikling i bydelen Saupstad-Kolstad. Samordningen av tiltak i områdeprogrammet skal også gi merverdi for de ulike utbyggingsprosjektene.

Det er i perioden 2012-2016 utført flere mindre tiltak i området. De store utbyggingsprosjektene planlegges gjennomført i 2017-2021.

Tjenesteutvikling

Områderettet innsats fokuserer på årsaker til levekårsutfordringene. En viktig del av dette er å se tjenester, ressurser, og sosiale og fysiske forhold i sammenheng.

Gjennom områdeprogrammet prøver tjenester i bydelen ut nye arbeidsformer og virkemidler.

 • Prosjektet Aktive Saupstad har prøvd ut flere ulike tiltak for helse, mestring og deltakelse i lokalsamfunnet.
 • Saupstad ungdomsråd er etablert som et pilotprosjekt for ungdoms deltakelse i nærmiljøarbeid.
 • Ung Leder er et program under utprøving gjennom Kulturenheten og Boxåpner kultursenter for barn og unge. 
 • Saupstad ungdomsråd og valgfaget Demokrati i praksis ved Huseby skole har vært sterk involvert i idéutvikling og planlegging av Dalen park. 
 • Saupstad skole og Kolstad skole skal slås sammen og bli en felles barneskole for bydelen. Ungdomsskolen, nye Huseby skole, skal bygges i tilknytning til den nye barneskolen. Det nye skoleanlegget skal også romme et kulturskolesenter.
 • Saupstad og Kolstad barneskoler skal bli universitetsskole i samarbeid med NTNU.
 • Gratis kjernetid i SFO er igangsatt. 
 • Gjennom Rabalderdans har førskolebarn og foreldre fått et gratis ukentlig tilbud i dans.  
 • Gjennom grunnskolebaserte tilbud som Fargerik Fritid, SFO og Kulturtirsdag får elevene møte med ulike kulturskoletilbud i skoletid
 • Trondheim kommunale kulturskole vil videreutvikle Kulturskole Sør med flere fagtilbud i musikk, visuelle kunstfag og scenekunst (sirkus, teater, dans). 
 • Prosjektet “Mer musikk og bedre språk” er et felles prosjekt for barnehagene i området om musikk som innsatsfaktor for språkstimulering. 
 • Saupstad bibliotek utvikler et læringssenter med kursmuligheter og ekstra tilbud i data- og filmopplæring. Dette vil også styrke bibliotekets funksjon som møteplass i bydelen.
Lokal ressursmobilisering

I områdeløftarbeidet legger vi vekt på å styrke de mange ressursene som allerede finnes i bydelen, og på å koble disse ressursene sammen.

 • Saupstad bydelskafe er pusset opp og gjort gratis tilgjengelig for lag og foreninger på kveldstid.
 • Storstua ved Kolstad skole er pusset opp og gjort gratis tilgjengelig for aktiviteter.
 • Kulturskolen har en utvidet satsing på dans i bydelen.
 • Blokkrock-arrangementet er utvidet med en familiedag.
 • Allidrett prøves ut som et tilbud for barn 4-6 år og deres familier. 
 • Rabalderdans er etablert som et tilbud for barn 2-6 år og deres familier. 
 • Dyrking er prøvd ut som eget prosjekt og har resultert i en pallakarmhage på Midteggen. 
 • Det jobbes med å få på plass et tilbud om åpen hall for ungdom i Husebyhallen på søndager. 
 • Informasjonskanal utvikles gjennom Saupstad.no.

Sist oppdatert: 10.01.2018

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?


      IsDev: False
      IsProd: True
      Current: prod
      Is("test"): False
      UrlPrefix: /external/c9/
      Url("client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css"): /external/c9/client-grunt/prokom/inter-ver3/prod/prokom.css