Formål

Tilskudd til arrangement er et økonomisk bidrag til gjennomføringen av mindre arrangement i Trondheim.

Søknadsfrist

1. desember: Gjelder for perioden 1. januar – 30. juni året etter
1. juni: Gjelder for perioden 1.juli – 31.desember.

Søknad

Du må lese retningslinjene nedenfor før du sender inn søknad.

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd 

Hjelp

Kontaktinformasjon for spørsmål

Enhet for idrett og friluftsliv

Cathrine Jystad
Telefon 45078662

Jorid Ferner
Telefon 93094440

E-post: idrett-friluftsliv.postmottak@trondheim.kommune.no

Retningslinjer

Hva kan du søke om

Du kan søke om maksimalt 10 prosent av driftsutgiftene direkte knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Maksimal tildeling er 100.000 kroner.

For arrangement der driftsutgiftene er lavere enn 50.000 kroner kan du søke om tilskudd på inntil 5.000 kroner.

Større arrangement av nasjonal og internasjonal karakter har muligheten til å søke særskilt tilskudd fra kulturfondet. Du finner mer informasjon om kulturfondet her.

Hvem kan få tilskudd

Alle arrangement innen idrett og friluftsliv kan ha mulighet til å få tilskudd, men midlene er begrenset, og tildelingen vil bli gjort etter en prioritering mellom søknadene.

Klubber og lag som er medlemmer av Norges Idrettsforbund/Idrettsrådet i Trondheim vil prioriteres.

Arrangement i nærkommuner i regi av klubber i Trondheim kan få tilskudd. Særforbund uten regionale ledd kan få tilskudd når arrangementet avvikles i Trondheim.

I vektingen mellom forskjellige arrangement vil antall deltakere, antall tilskuere og arrangementets regionale betydning bli vektlagt.

Endringer

Tiltaket skal gjennomføres i tråd med søknaden og vedtaksbrevet. Ved vesentlige endringer etter at det er gjort vedtak, må du kontakte Trondheim kommune ved saksbehandler. Innvilget tilskudd kan bli redusert dersom omfanget av tiltaket er redusert. 

Budsjett, rapport og regnskap

I søknaden skal du oppgi budsjett for tiltaket, hvor alle planlagte inntekter og utgifter skal tas med.

Etter at tiltaket er gjennomført skal du levere rapport. Denne skal inneholde regnskap som er basert på bilag og kvitteringer. Du skal skrive reelle tall, ikke runde av. Bilag skal ikke sendes inn, men oppbevares. Trondheim kommune har innsynsrett i bilag og regnskap knyttet til søknaden.

Utbetaling av tilskudd

Søkere som får tildelt tilskudd må godkjenne vilkårene i Tilskuddsbasen før midlene utbetales. 

Ikke skriv personsensitiv informasjon i søknaden

Søknader om tilskudd, inkludert eventuelle vedlegg er offentlige dokumenter. Eventuelle sensitive opplysninger kan bes unntatt fra offentligheten. Dette må begrunnes av søker.

Mislighold

Hvis søker oppgir uriktige opplysninger, skal det som hovedregel nektes rett til videre tilskudd. Tilskudd som er utbetalt på feil grunnlag, herunder feil i søknaden, skal betales tilbake til Trondheim kommune.

Skjema

Gå til Tilskuddsbasen for å søke om tilskudd 

Hjelp

Revidert av rådmannen 27.10.2015

ikon kultur Tilskudd og stipend