Klageadgang

Det kan klages på enkeltvedtak som er fattet etter barnehageloven eller etter opplæringsloven. Klagen vil bli fulgt opp etter en bestemt saksgang.
Det kan også klages på andre forhold. Saksgangen vil variere etter klagens art.

Klage på enkeltvedtak

I vedtaket opplyses det om adgangen til å klage. Fagenhet for oppvekst og utdanning behandler klagen før den eventuelt blir oversendt til formannskapet og/eller fylkesmannen for endelig behandling.

Du kan klage på følgende vedtak:

 • Begrunnelse for ikke innfridd ønske om barnehage nr. 1 og 2 ved
  hovedopptaket.  
  Saksgang: Fagenhet oppvekst og utdanning - Formannskapet.
 • Vedtak om moderasjon på foreldrebetaling i barnehage.
  Saksgang: Fagenhet for oppvekst og utdanning - Formannskapet.
 • Vedtak om spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven §5-7.
  Saksgang ved private barnehager: Fagenhet for oppvekst og utdanning -Fylkesmannen.
  Saksgang ved kommunale barnehager: Barnehagen - Fagenhet for oppvekst og utdanning - Fylkesmannen.
 • Vedtak om skyss til barn med spesialpedagogisk hjelp etter opplæringsloven §7-6.  
  Saksgang ved private barnehager: Fagenhet for oppvekst og utdanning - Fylkesmannen.
  Saksgang ved kommunale barnehager: Barnehagen - Fagenhet for oppvekst og utdanning - Fylkesmannen.

Andre klager

Vi oppfordrer først til å ta forholdet opp direkte med barnehagen. Det kan være med en ansatt, styrer eller eier. Dersom saken ikke løses i barnehagen:

 • Klageren sender en skriftlig henvendelse til Fagenhet for oppvekst og utdanning.
 • Fagenhet for oppvekst og utdanning følger opp klagesaken med ulike typer tiltak.

 

Klage sendes til:
Fagenhet for oppvekst og utdanning,Trondheim kommune
Postboks 2300 Torgarden
7004 Trondheim
eller til fagenhet-ou.postmottak@trondheim.kommune.no


Lovhenvisninger:

Barnehageloven

Opplæringsloven

1barnogskole Barnehage