Fra 1. juli 2014 er forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester endret slik at beboere på langtidsopphold som plasseres på dobbeltrom uten selv å ønske det, får en reduksjon i egenandelen. Endringen har ikke betydning for beboere som er på korttidsopphold.

Endringen gjelder for beboere på langtidsopphold i kommunale helse- og omsorgsinstitusjoner som bor på dobbeltrom, og som ikke gjennom søknad eller på annen måte har uttrykt et klart ønske om å få dele rom med en annen.

Av inntekter inntil folketrygdens grunnbeløp, fratrukket et fribeløp på kroner 7 250 pr. år, kan det kreves betalt 75 prosent årlig. Av inntekter utover folketrygdens grunnbeløp betales inntil 85 prosent. Betalingen skal begrenses slik at enhver har i behold til eget bruk minst 25 prosent av folketrygdens grunnbeløp i tillegg til fordelen av fribeløpet. Beboer som, uten selv å ønske det, legges på dobbeltrom skal ved beregningen tilstås et fribeløp på 35 000 kroner.

Som inntekt regnes årets inntekter på grunnlag av pensjon, andre løpende trygdeytelser, arbeidsinntekt, næringsinntekt, leieinntekt, renter og annen avkastning av formue, etter fradrag av skatt og gjeldsrenter. Avkastning av erstatning for fremtidige utgifter regnes ikke som inntekt. Kommunen kan kreve opplysninger om inntektsforhold som er nødvendig for å kunne fastsette vederlaget.

Maksimalpris for sykehjemsopphold settes til kr 43 409 per måned for 2017.
Den betalingsfrie perioden ved innflytting er en måned regnet fra innflyttingsdato.

Priser, avgifter og gebyr