Trondheim kommune har to kartløsninger; en enkel og en avansert.
Aktsomhetskart kulturminner er en egen karttype på kommunens avanserte kart.

Hvordan finne kartet

Kommunens avanserte kart

 Hvordan bruke kartet

Brukerveiledning til Aktsomhetskart kulturminner

Hva kartet viser

  • bygninger, områder og registrerte arkeologiske kulturminner, fredet etter kulturminneloven
  • antikvarisk verdivurdering av bygninger ( klasse A, B og C )
  • bevaringsområder i reguleringsplan og hensynssoner i Kommuneplanens arealdel med hensyn om vern etter plan- og bygningsloven

Kartutsnitt Aktsomhetskart kulturminnerKartutsnitt fra kommunens avanserte kart når karttype "Aktsomhetskart kulturminner" er valgt.

Tegnforklaring

Aktsomhetskart kulturminner - Tegnforklaring4

 Lokalitetsikon

Kun synlig ved målestokk 1:2000 og større, på fredet lokalitet, 3 ulike kategorier:

Aktsomhetskart for kulturminner - tegnforklaring (182 x 82)

Over vises det viktigste av tegnforklaringen for karttypen "Aktsomhetskart kulturminner". Tegnforklaring kan ellers sees til venstre for kartet, ved å trykke på fanekortet for tegnforklaring. Det som til en hver tid er synlig i kartvinduet, gis det tegnforklaring til der.

Mer info om aktsomhetskartet: trondheim.kommune.no/byantikvaren/kartinfo

Mer hjelp/spørsmål?

Kontakt kommunens tekniske skranke Bytorget eller Byantikvaren.

Byantikvaren