Støttekontakt og tilrettelagte fritidsaktiviteter

Kulturenheten skal bistå barn, unge og voksne med funksjonsvansker til deltagelse i kultur- og fritidsaktiviteter de selv ønsker. I møte med den enkelte skal vi sammen komme fram til ønsker for fritiden og behov for bistand.

Aktiviteter for voksne

Kulturenheten v/Tilrettelagt fritid for voksne jobber både med store arrangement, åpne aktivitetstilbud, gruppeaktiviteter og tildeling av støttekontakter.

Les mer om aktivitetstilbud og støttekontakt for voksne.

Aktiviteter for barn

Kulturenheten v/KUBA - Kultur for barn tilbyr et mangfold av aktiviteter for barn og unge, og jobber spesielt for at barn som i liten grad deltar i fritidsaktiviteter skal få et tilbud.

Kulturenheten samarbeider med Barne- og familietjenesten, forvaltning og Helse- og velferdskontoret om tildeling av aktivitetstilbud og støttekontakter.

Les mer om støttekontakt og tilrettelagte tilbud for barn og unge.

Vil du bli støttekontakt?

Kulturenheten gir oppdrag til støttekontakter, som er knyttet opp mot enkeltpersoner, og ansetter fritidsassistenter, som er tilknyttet faste aktiviteter.

Du trenger ingen utdanning for å bli støttekontakt. Det legges vekt på personlig egnethet, interesse for mennesker og respekt for andre. I tillegg vil interesse og erfarning med kultur- og fritidsaktiviteter ha betydning. Vi søker personer fra 18 år og oppover, som ønsker å hjelpe andre med meningsfulle kultur- og fritidsaktiviteter.

Registrer deg for å bli støttekontakt!

Du registrerer din interesse ved å fylle ut et elektronisk registreringsskjema (se lenke under) hvor du forteller litt om deg selv og dine erfaringer, kvalifikasjoner og fritidsinteresser. Din registrering blir vurdert opp mot de behov som bruker har. Hvis det passer med interesser og disponibel tid, innkaller vi deg til et intervju. Vi gjør oppmerksom på at det i noen tilfeller kan ta tid å finne den riktige støttekontakten til riktig oppdrag.

Registreringsskjema for støttekontakter

Betingelser for oppdraget

En støttekontakt er knyttet til èn person som trenger tettere oppfølging. Støttekontaktens oppgaver er bistå brukeren med deltakelse på de kultur- og fritidsaktiviteter som brukeren selv ønsker å være med på, motivere for å prøve nye aktiviteter og legge til rette for sosialt samvær.

Støttekontakten godtgjøres med kr 147,95 per time og får dekket sine utgifter med kr 18,75 pr. time. Et normalt støttekontaktoppdrag tilsvarer ca. 3 timer/uke.

Kulturenheten ansetter også fritidsassistenter knyttet til faste gruppeaktiviteter. Fritidsassistentene rekrutteres blant de som ønsker å bli, eller er, støttekontakt. Fritidsassistenten lønnes fra kr 147,95 per time etter ansiennitet. Det utbetales kveldstillegg på kr 21 per time for arbeid etter kl. 17.00, og tillegg for arbeid på lørdager og søndager. Arbeidstiden avtales på forhånd.

Målsetting for støttekontakter og fritidsassistenter

Både støttekontakter og fritidsassistenter skal fange opp brukerens interesser, finne egnede kultur- og fritidsaktiviteter, motivere og tilrettelegge for den enkeltes deltakelse. Det skal legges tilrette for kultur- og fritidsaktiviteter som brukerne selv ønsker å delta i, motivere for nye aktiviteter, hjelpe brukerne til å utvikle sosiale relasjoner slik at de får en meningsfull fritid og økt livskvalitet.

Rapportering

Støttekontakter og fritidsassistenter har ansvar for å sende inn kvartalsvise rapporter som beskriver hvordan fritidsaktiviteten fungerer. Dette gjøres på standard rapportskjema. Mangel på rapporter kan føre til at oppdraget/tilsettingen blir avsluttet.

Samarbeid

Det er viktig at støttekontakter og fritidsassistenter samarbeider godt med både foreldre, pårørende, frivillige lag og organisasjoner og offentlige innstanser.

Informasjon om ledsagerbevis

Ledsagerordningen er for mennesker som trenger ledsager når de deltar på kultur- og fritidstilbud. Beviset lar ledsageren komme gratis med, mens innehaveren betaler vanlig pris (med eventuelle rabatter).

Ledsagerbevis utstedes av Transporttjenesten i Trondheim kommune. Søknadsskjema finner du på denne siden.

Hvem kan benytte ordningen?

Alle som har behov for bistand kan søke om ledsagerbevis. Bistandsbehovet må normalt være av minst 2-3 års varighet, og nedre aldersgrense er 8 år.

Det er den enkelte selv, som innehaver av beviset, som velger hvem som skal være ledsager. Det kan være en venn, et familiemedlem, fritidsassistent, støttekontakt eller andre.

Hvordan får man ledsagerbeviset?

Mennesker med bistandsbehov i Trondheim må søke til Trondheim kommune på særskilt skjema om å bli tildelt ledsagerbevis. Skjema og informasjon fås ved henvendelse til:
- Transporttjenesten tlf. 908 13 431(Helse - og veferdskontoret Midtbyen, 72540728)

Behovet for følge, støtte og tilsyn som fordrer ledsager skal dokumenteres i søknaden, gjennom uttalelse fra enten lege, offentlig godkjent helseinstitusjon eller NAV-kontor.

Beviset utstedes gratis, og fornyes etter ny vurdering av behov hvert 4. år.

 Søknadsskjema

Søknaden sendes til:
Trondheim kommune, 
Transporttjenesten
Postboks 2300 Sluppen 
7004 Trondheim

Besøksadresse:
Statens Hus
Prinsensgate 1
Telefon: 908 13 431

Hvor kan ledsagerbeviset brukes?

Beviset vil kunne brukes ved alle institusjoner og arrangement som har akseptert ordningen, over hele landet. Ved bruk utenfor Trondheim må den enkelte kommune kontaktes for å få lister over tilgjengelige brukersteder. Arrangører og lokaler som aksepterer ordningen markerer dette med det offentlige fastsatte symbolet for ledsager ved inngang/luke og lignende.

Billetter skal bestilles på ordinær måte, og man kan ikke forlange inngang dersom det er utsolgt. Noen arrangører kan ha begrensninger på bruk av ledsagerbeviset, eller krever forhåndbestilling.

Ledsagerbeviset kan benyttes på følgene steder i Trondheim:

 • Arrangementer i kirkene i Trondheim
 • ATB (Bussene i Trondheim)
 • Avant Garden 
 • Gråkallbanen
 • Husebybadet
 • Heimdal bowling
 • Idrettsarrangementer i regi av lag tilsluttet til NIF
 • Idrettshaller (kommunale)
 • Kultursenteret ISAK
 • Leo`s Lekeland
 • Muséet i Erkebispegården
 • Musikk-konservatoriet i Trondheim
 • Nidaros Domkirke
 • Nidaros treningssenter
 • Nidarøhallen
 • Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum
 • NSB (halv pris for både kortholder og ledsager)
 • Olavsfestdagene
 • Olavshallen
 • Pirbadet
 • Riksvegferjene
 • Ringve Museum
 • Studentersamfundet
 • Teaterhuset Avant Garden
 • Trondheim Folkebibliotek
 • Trondheim Jazzfestival
 • Trondheim Jazzforum
 • Trondheim kommunale musikk- og kulturskole
 • Trondheim Kunstmuseum
 • Trondheim Symfoniorkester
 • Trondheim Kino
 • Trondheim Metal Fest
 • Trondhjems kunstforening
 • Trøndelag Folkemuseum/Sjøfartsmuseet
 • Trøndelag senter for samtidskunst
 • Trøndelag Teater
 • Vassfjellet skisenter
 • Vitenskapsmuseet
 • Vitensenteret
 • Vår Frue Kirke
 • Rockheim
 • Sats Treningssenter
 • 3T Treningssenter
 • Bowling 1 og Gocart AS

ikon kultur Kultur, kunst og fritid