Vannforsyning og vannkvalitet

Rent drikkevann er en forutsetning for menneskers liv og helse. Jonsvatnet er hovedvannkilde i Trondheim kommune og Malvik kommune. Melhus kommune er forsynt fra Benna.

Brosjyre vann

Hovedvannkildene i hver av kommunene er reservevannkilde i den andre kommunen. I tillegg er drikkevann fra Benna en del av den ordinære forsyningen til noen bydeler i Trondheim.

I Norge vurderes og kontrolleres drikkevannskvaliteten i henhold til Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften, FOR-2016-12-22-1868). 

Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille en rekke krav til vannforsyning og vannkvalitet.

Drikkevannet har høy kvalitet. Det er et resultat av et systematisk og helhetlig sikringsarbeid.

Ansvaret til vannverkseier

I drikkevannsforskriften heter det:

“Vannverkseieren skal sikre at drikkevannet er helsemessig trygt, klart og uten fremtredende lukt, smak og farge.” Vannverkseier skal også sikre levering av tilstrekkelige mengder drikkevann til enhver tid. For å oppnå dette skal vannverkseier identifisere farene som må forebygges, fjernes eller reduseres til et akseptabelt nivå.

Drikkevannsforskriften sier videre “Det er forbudt å forurense drikkevann.”

Vannverkseieren skal sikre at drikkevannet beskyttes mot forurensning ved å planlegge og gjennomføre nødvendige tiltak for å beskytte vanntilsigsområdet og råvannskilden.

 

 

 

 

9veiogvann Vann og avløp