Medvirkning fra grunneiere, berørte og andre interesserte i planprosesser i Trondheim kommune.

Stikkord: | Medvirkningsmulighet | Interesseorganisasjoner | Om merknaden |

Medvirkning er et sentalt punkt i plan- og bygningloven (PBL). Jo tidligere innspill og merknader kommer fram i planprosessen, jo større er muligheten for at de kan bli tatt hensyn til.
PBL krever at grunneiere og andre berørte varsles direkte om planarbeidet på bestemte stadier i planarbeidet. Planarbeidet skal også kunngjøres i en avis allminnelig lest på stedet og på internett slik at alle interesserte skal ha mulighet til å komme med merknader og delta i planleggingen.

Kunngjøringstidspunkt og medvirkningsmulighet
Under finnes en oversikt over kunngjøringstidspunkt på ulike stadier i planprosessen og hvilke muligheter man har til å komme med merknader. I tabellen er hvert kunngjøringstidspunkt lenket til en liste over aktuelle planarbeid hvor merknadsfristen ennå ikke er utløpt.

Kunngjøringstidspunkt
med lenke til aktuelle kunngjøringer: 
 Mulighet for medvirkning:
Kunngjøring høring av planprogram:
 • For noen planer utarbeides det planprogram (dvs program for hva planen skal omfatte og hvordan behandles).
 • Alle interesserte kan komme med merknad.
 • Høringsfrist for planprogram er 6 uker.
 • Forslagsstiller sørger for kunngjøring på internett, dvs kunngjøringslisten gjelder kun planer utarbeidet av kommunen.
Kunngjøring om oppstart av planarbeid:
 • Alle interesserte kan komme med merknad.
 • Hovedfokus for eventuell merknad er informasjon og innsending av synspunkter og fakta.
 • Høringsfrist er 6 uker.
 • Mer om oppstart av planarbeidet.
 • Forslagsstiller sørger for kunngjøring på internett, dvs kunngjøringslisten gjelder kun planer utarbeidet av kommunen.
 Informasjonsmøter:
 • I noen saker holdes egne informasjonsmøter som normalt kunngjøres i Adresseavisa.
 • Slike informasjonsmøter gir interesserte anledning til å komme med spørsmål og synspunkter på innholdet i planforslaget.
Kunngjøring av offentlig ettersyn:
 • Alle interesserte kan komme med merknad.
 • Hovedfokus for eventuell merknad er informasjon og vurdering av planforslag.
 • Høringsfrist er 6 uker.
 • Mer om utleggelse til offentlig ettersyn.
 • Kunngjøringslisten omfatter alle planer til offentlig ettersyn.
Kunngjøring av vedtatt plan:
 • Kunngjøringslisten omfatter alle vedtatte planer.
 • Parter i plansaken har klageadgang
 • Klagefrist er 3 uker etter kunngjøring.
 • Mer om klage
 • Grunneiere kan ha rett på innløsning eller erstatning, jfr PBL § 15-2 og 15-3
 • Krav om innløsning eller erstatning må fremsettes senest tre år etter kunngjøring av vedtatt plan.

 

Interesseorganisasjoner:
Offentlige instanser og ulike interesseorganisasjoner skal også høres i planleggingen. Trondheim kommune har utarbeidet en oversikt over aktuelle høringsinstanser. Man kan også ha mulighet for påvirkning gjennom høringsuttalelse fra disse. 

Om merknaden:
Merknaden skal inneholde informasjon om hvilken sak merknaden gjelder (bruk gjerne sakstittel i kunngjøringsteksten) og informasjon om den som sender inn merknaden.
Innholdet bør være konkret og kortfattet. Merknaden er et offentlig dokument som vil bli benyttet i saksbehandlingen og havne i kommunens arkiver.  

Merknaden kan sendes inn med ordinær post eller man kan benytte elektronisk skjema som finnes i høyre kollonne på kommunens kunngjøringssider for hver kunngjort plan. I det elektroniske skjemaet blir man først bedt om å samtykke i personvernerklæringen (som forklarer hvordan kommunen benytter personopplysningene), deretter oppgis informasjon om hvem man er, og i siste del av skjemaet angir man hva merknaden dreier seg om. Merknaden kan så fullføres/sendes inn elektronisk. (Det finnes også mulighet for å skrive ut merknaden og sende den med ordinær post) 

Mer informasjon:
- Illustrasjon av planprosessen for reguleringsplan
- Planregister for informasjon om alle vedtatte planer og planer under arbeid  

7planer Areal- og transportplaner