Temaplaner, program, utredninger og prosjekter knyttet til arealbruk og transport i Trondheim kommune

Med grunnlag i kommuneplanens samfunnsdel og arealdel kan det utarbeides tematiske planer og handlingsprogram. Her er det samlet program og temaplaner som berører utvikling, tilrettelegging eller vern og som har betydning for den fysiske byutviklingen. Planene og programmene danner grunnlag for å iverksette tiltak innen de ulike virksomhetsområdene.

Byplankontoret utarbeider også selv eller deltar i arbeidet med utredninger som angår eller har betydning for planlegging og utvikling av Trondheim.

Her er det også samlet en oversikt over omfattende prosjekter som er igangsatt i kommunen.

 Temaplaner:

Prosjekter:

 

Utredninger:

 

 

 

7planer Areal- og transportplaner