Reguleringsplanlegging i Trondheim kommune

En reguleringsplan fastlegger hvordan et område skal anvendes og bebygges. Der det foreligger en godkjent plan skal alle søknadspliktige byggetiltak utformes etter denne. Reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige. Byplankontoret behandler alle reguleringssaker og legger dem fram for bygningsrådet som avgjør om planen skal legges ut til offentlig ettersyn. Bystyret er godkjenningsmyndighet. De som berøres av en reguleringssak skal ha god tilgang på informasjon, og de skal få anledning til å delta aktivt i planprosessen. Behandling av private planforslag er gebyrbelagt.

Utarbeidelse av planforslag

Trondheim kommune har utarbeidet en egen veileder for utarbeidelse av private planforslag. Informasjon om behandlingsgebyrer finner du her.

Kunngjøringer og medvirkning

Kunngjøring av igangsetting av arbeid med arealplaner som skal behandles etter plan- og bygningsloven, gjøres med annonse i Adresseavisen. Berørte parter skal ha varsel i brev. Planer som legges ut til offentlig ettersyn kan ses på kommunens nettsider, i Bytorget i Erling Skakkes gate 14 og ved Trondheim folkebibliotek. Kunngjøring av bygningsrådets vedtak om offentlig ettersyn og vedtak om godkjenning av arealplan skjer med annonse i Adresseavisen og på kommunens hjemmeside.

Kunngjøringer av arealplaner på kommunens hjemmesider er vist her.

Hvem kan gi innspill til planer?

Alle interesserte privatpersoner eller organisasjoner kan gi innspill til arealplaner, når det varsles igangsatt planarbeid eller ved offentlig ettersyn. For at innspill eller merknad skal få innvirkning på planarbeidet må de være sendt inn innen den angitte fristen. Innspill og merknad bør sendes inn som signert brev, e-post kan også benyttes. Man kan også be om et møte med den private forslagsstilleren eller kommunens saksbehandler for å få nærmere orientering.

Planarkiv

Opplysninger om gjeldende reguleringsplaner og pågående planarbeid fås i vårt planregister, eller ved henvendelse til Bytorget i Erling Skakkes gate 14, eller til  Trondheim Byarkiv for vedtatte planer.

7planer Areal- og transportplaner