Innenfor drift og vedlikehold av vann- og avløpssystemet har både kommunen og abonnentene forpliktelser.

For at beboere i Trondheim skal ha tilgang til godt drikkevann og et velfungerende vann- og avløpssystem har kommunen noen hovedmål for å levere disse tjenestene. Kommunen har forpliktelser ved levering av drikkevann og krav når det gjelder bortledning og rensing av avløpsvann. Samtidig har også byens innbyggere forpliktelser, og de har rett til å å klage på tjenester og eventuell kompensasjon.

Abonnentens forpliktelser

 • Aldri tømme rester av kjemikalier, olje, løsemidler m.m. eller gjenstander som sanitetsbind, bomullspinner og lignende i avløpet. Kommunen har laget brosjyrer på mange språk om Fett tetter rørene våre.
 • Kjenne til plassering av utvendig/innvendig stoppekran og evt. reduksjonsventil, vannmåler og pumpeanlegg.
 • Vedlikeholde private anlegg (sanitærinstallasjoner, stikkledninger og felleseid private ledningsnett til og med tilkoplingen på kommunens hovedledning) etter Sanitærreglementet del 1 3.13.3 Abonnentens erstatningsansvar.
 • Utbedre eventuelle lekkasjer på private anlegg snarest, evt. innen gitte frister.
 • Foreta avlesning og innmelding av vannmålerstand en gang hvert år.
 • Har flere abonnenter felles ledning, er hver eier solidarisk ansvarlig for den delen av fellesledningen som abonnenten benytter seg av såfremt ikke private avtaler har andre bestemmelser.

Informasjon til huseier

Privat ledning går som regel fra bygning og ut i vei/gate og er tilknyttet kommunens ledning. Ledning frem til tilkoplingspunktet og selve tilkoplingen (anboringsklammer) er huseiers ansvar. Huseier skal kjenne til ledningstrase og utvendig stengekran.

Hvis det oppstår fortetning eller lekkasje på privat ledning, skal huseier omgående kontakte godkjent firma for å utbedre feilen. Det anbefales å vurdere evt. og skifte ut ledning hvis materialet er galvanisert stål, den er over 50 år eller at det har vært mange tidligere feil. Utførende firma vil veilede om dette.

Vi anmoder alle om å unngå og bruke avløpet til å kvitte seg med maling, kjemikalier eller olje. Dette er farlig avfall som skal leveres på egne mottakssteder. Bleier, bind og bomullspinner skal heller ikke kastes i avløpet.

I spillvannsrøret skal det bare gå vann fra sluk, vask og sanitærinstallasjoner inne i huset. Regnvann går i eget overvannsrør og slippes ut i nærliggende bekker, elver eller sjø. I enkelte områder med gammel bebyggelse går spillvann og overvann i ett felles avløpsystem.

Betaling for tjenesten

Prisen for vann og avløpstjenesten er fastsatt etter kommunens forskrift om vann- og avløpsgebyrer. Den går i sin helhet til å dekke kommunens kostnader knyttet til vannforsyning og avløpshåndtering. Størrelsen på gebyret fastsettes årlig av bystyret, se gebyrregulativet

Kommunens forpliktelser

Hovedmål for tjenesten

 1. All virksomhet i drikkevannskildenes nedbørsfelt skal skje etter lover og forskrifter.
 2. Det skal produseres nok, sunt og godt drikkevann.
 3. Vannledningsnettet skal ha tilstrekkelig kapasitet, og uønskede hendelser skal være på et tilfredsstillende lavt nivå.
 4. Avløpsnettet skal lede bort avløpsvann uten sjenanse for brukerne.
 5. Utslipp av avløpsvann skal ikke forringe vannkvaliteten i bekker, elver og sjø.
 6. God informasjon skal gjøre brukerne fornøyde og miljøbevisste.
 7. Kompetansebygging gjennom lokalt, nasjonalt og internasjonalt arbeid.

til toppen

Kommunens forpliktelser ved levering av drikkevann

Drikkevann skal ha en kvalitet som oppfyller krav stilt i Drikkevannsforskriften, dvs. være hygienisk betryggende, klart og uten fremtredende lukt, smak eller farge.

 • Ved normal driftssituasjon skal vanntrykket ved tilknytningspunkt til kommunal ledning være mellom 2 og 10 bar.
 • Det skal forsynes nok drikkevann til forbruk 24 timer i døgnet.
 • Ved avbrudd i vannforsyningen som for eksempel vannlekkasje, skal kommunen gjenopprette forsyningen innen 8 timer (dag) eller 20 timer (natt + dag).
 • Dersom vannforsyningen uteblir i mer enn 3 timer, vil vanntank bli kjørt ut til husholdningsforbruk.

til toppen

Kommunens forpliktelser ved bortledning og rensing av avløpsvann

 • Spillvann (kloakk) skal ledes bort og renses kontinuerlig 24 timer i døgnet slik at det ikke skaper lukt eller hygieniske problemer på eiendom, i nærmiljø eller i kommunen for øvrig.
 • Kommunen tilrettelegger for at overvann (regnvann og drensvann) skal ledes bort.
 • Bortledning av spillvann (kloakk) skal ikke føre til utslipp i lokale vassdrag ved normal driftssituasjon.
 • Dersom det oppstår driftsproblemer ved kommunalt ledningsnett, slik som tilstopping i ledningsnett eller stopp i pumpestasjon, skal kommunen ha et beredskapssystem for å kunne handle raskt slik at feilen rettes.
 • Dersom det er oppstått 2 tilbakeslag av avløpsvann i samme hus i løpet av 10 år på grunn av feil på kommunal ledning, skal det iverksettes utbedringstiltak.

til toppen

Klage, kompensasjon/prisavslag  

Dersom det har oppstått mangel ved vannleveransen, jfr det som er beskrevet foran eller i forhold til Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Trondheim kommune eller Sanitærreglement for Trondheim kommune, kan klage sendes til kommunen.

Kommunen vil behandle klagen etter Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Trondheim kommune og Sanitærreglement for Trondheim kommune.

Det skal gis tilbakemelding senest innen 3 uker.


til toppen

9veiogvann Vann og avløp