Kommunikasjon via tolk

  • Frammøtetolking egner seg til alle typer oppdrag og er den mest brukte formen for tolking.
  • Telefontolking egner seg godt til bruk ved korte samtaler og til formidling av beskjeder.
  • Skjermtolking er ikke aktivt i bruk i Trondheim kommune. Det pågår et prosjektsamarbeid for å utvikle denne type tolketilbud. Dette inkluderer tolking via WebEx via kommunale pc-er. Skjermtolking kan være et godt alternativ til frammøtetolking og egner seg til de fleste typer samtaler.

Generell informasjon:

  • Tolken har taushetsplikt, også etter at tolken har sluttet i arbeid som tolk.
  • Tolkens eneste oppgave er å oversette alt som kommer til uttrykk uten å endre, tilføye eller utelate informasjon.
  • Tolken oversetter i "jeg-form".

Når du samtaler via tolk:

  • Si aldri noe som du ikke vil ha oversatt.
  • Trekk aldri tolken inn i samtalen.
  • Henvend deg direkte til din samtalepartner, ikke til tolken.
  • Snakk tydelig og i korte sekvenser.

Tolketjenesten